ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާވަކާލާތުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ފީ އާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު، އެމައްސަލަ ހިނގަންފެށުމުން ނުވަތަ މައްސަލަ ނިމުމުން، އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ އަތުން އިތުރުފީއެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވެފައިވާ ފީގެ އިތުރުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

lrdb