ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގައްޔާއި އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގައްޔާއި ޤާނޫނީ ރައުޔު ހާމަކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްއާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާ ޙިލާފުވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

lrdb