ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

އެއްވެސް ވަކީލަކު، މުވައްކިލާ ވަކީލާދެމެދު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާގުޅިގެން ވަކީލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި މުވައްކިލުގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއްވިޔަސް އެއްވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި ވަކީލަކު ނަގަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި މުވައްކިލުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

lrdb