ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާ ވަކާލާތުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަށިގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން ނުދީ، އެމައްސަލައެއްގައި ވަކާލާތުކުރުމުން ތަނާޒުލުވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ތަނާޒުލްވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން އެ ވަކީލަކު ނުވަތަ މުވައްކިލަކު ކޯޓަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

lrdb