ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި އަލަށް ވަކާލާތުކުރަންފަށާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަރީގެ ފަރާތުން ހިންގާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ޖުޑީޝަރީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ސެމިނަރފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

lrdb