ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

އެއްވެސް ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން މައްސަލައަކާގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒެއް، މައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ފޯރުވިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އަނެއްފަރާތެއްގެ ވަކީލާ ވާހަކަދައްކައި މައްސަލައަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

lrdb