ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިބިގަންނަ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު އެހެންފަރާތަކުން ލިބިގަންނަނަމަ ލިބިގަންނަވާނީ އެފަދަ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް އެފަރާތަކަށް މުވައްކިލު ދީފައިވާނަމައެވެ.

lrdb