ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޠާލިބު އަށް ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދިނުން

12 ނޮވެމްބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވުނު، ސ.މީދޫ، ދޮންދީދީމަންޒިލް، އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޠާލިބު (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A040031) އަކީ، 01 ފެބުރުވަރީ 2016 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންނެވެ.

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާވަކާލާތުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ފީ އާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު، އެމައްސަލަ ހިނގަންފެށުމުން ނުވަތަ މައްސަލަ ނިމުމުން، އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ އަތުން އިތުރުފީއެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވެފައިވާ ފީގެ އިތުރުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

lrdb