ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޠާލިބު އަށް ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދިނުން

12 ނޮވެމްބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވުނު، ސ.މީދޫ، ދޮންދީދީމަންޒިލް، އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޠާލިބު (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A040031) އަކީ، 01 ފެބުރުވަރީ 2016 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންނެވެ.

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި އަލަށް ވަކާލާތުކުރަންފަށާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަރީގެ ފަރާތުން ހިންގާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ޖުޑީޝަރީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ސެމިނަރފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

lrdb