ހ.ލޮބީ، ޙުސެއިން ހުމާމްގެ ވަކީލާ ޙަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނުރެއްވި ނޫސް ބަޔާން

highcourtnoos

ހ.ލޮބީ/ ޙުސެއިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު: 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މިހާތަނަށް ވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހ.ލޮބީ/ޙުސެއިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ވަކީލު، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަސީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަތަކާ ޙަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނުރެއްވި ނޫސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް، ހ.ލޮބީ/ޙުސެއިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ބައްޕަ ހ.ލޮބީ/ އަޙްމަދު ޚަލީލު، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު އެދިވަޑައިގެންފައިވުމުން، އެ ރިޕޯޓް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
  • ދެންނެވުނު މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމައި، ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ކަމާއި، ހަމަ އެދުވަހު މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހ.ލޮބީ/ ޙުސެއިން ހުމާމްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. އަދި ހަމަ އެތާރީޚުގައި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް www.highcourt.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާކަން.