ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އިނާސާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އިނާސާ ޝާރކް / ރ. އިންނަމާދޫ 57/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޝަޛީމު ވަޙީދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޝަޛީމު ވަޙީދު އަމާޒު / ގއ.ނިލަންދޫ 58/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސާލިމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސާލިމް އާރު / ހއ. މާރަންދޫ 59/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމީދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމީދު ހ.އޮނުތޫރިގެ/ މާލެ 60/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަޞީރު ޢަބްދުލްޤާދިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަޞީރު ޢަބްދުލްޤާދިރު ދަފްތަރު ނަމްބަރު 1270 / މާލެ 61/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ނަޝާޠު ޒަޢީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ނަޝާޠު ޒަޢީމް ކޯރަލް / ގދ.ތިނަދޫ 62/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބީޗްހައުސް / ގއ.ވިލިނގިލި 63/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މަޢުރޫފް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މަޢުރޫފް ޖަނބުރޯލުމާގެ / ހއ.ވަށަފަރު 64/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ވިފާޤު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ވިފާޤު ސައިމާގެ / ކ. ތުލުސްދޫ 65/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރިފްޒާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރިފްޒާ ކަނީރުވިލާ/ ހއ.ކެލާ 66/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާން އިވްނިންގއިންޕެރިސް / ށ.ފޯކައިދޫ 67/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝިހާމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝިހާމް ފެއާރީގާޑަން / ތުނޑި," ލ.ގަން 68/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަފްޞަލް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަފްޞަލް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު މ.ސީޑް / ކ.މާލެ 69/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާފިޒް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާފިޒް ނިޔަގަލަ/ ކ.ގުޅި 70/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރީޙާން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރީޙާން ގާރޑްން ހައުސް / ތ. ތިމަރަފުށީ 71/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ ނާރެސް / ގދ.ފިޔޯރީ 72/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަމާޒު / މ.ދިއްގަރު 73/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފަހީމާ ޙުސައިން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފަހީމާ ޙުސައިން ނިއުޒީލް / ޏ.ފުވައްމުލައް 74/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް މޫސާ އާދަމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ އާދަމް ފެހިގެ / ޅ.ހިންނަވަރު 75/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢައްވިޒު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢައްވިޒު ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގެ / ސ.މީދޫ 76/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ ނޫރަލީގެ / ހއ.މާރަންދޫ 77/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މ.މުޙައްމަދީއާބާދު / ކ.މާލެ 78/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޖާބިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޖާބިރު އެވަރލާސްޓް/ ގއ.ގެމަނަފުށި 79/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ ނެލްޝަންވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ 80/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މ.ގުލްބަހާރުގެ / މާލެ 81/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މުރުތަޟާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މުރުތަޟާ ޕާކީޒާ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 82/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޞީރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޞީރު ނޫރާނީހައުސް / ފ.ނިލަންދޫ 83/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސުނޭނާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސުނޭނާ މއ. މަޒަނީލޯ 84/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ލުބާނަތު އިސްމާޢީލް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ލުބާނަތު އިސްމާޢީލް ބަހާރީވިލާ / ގދ.ތިނަދޫ 85/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢަޒީޒާ އަޙްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢަޒީޒާ އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ/ ރ.ރަސްގެތީމު 86/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް ކާނޭޝަންމާގެ / އއ.އުކުޅަސް 87/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ނަންރީތިމާގެ / އދ.މަހިބަދޫ 88/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް ދަފްތަރު ނަންބަރު 3236 89/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝީރީން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝީރީން އޯކިޑުއުފާ / ރ.މަޑުއްވަރި 90/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޒު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޒު އާހިޔާ / މ.ކޮޅުފުށި 91/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަމްޖަދު އަޙްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަމްޖަދު އަޙްމަދު އާބާދުއައްސޭރި/ ފ.ފީއަލި 92/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޖެނިފާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޖެނިފާ ހެވަންލީހޭވަން / ކ.މާލެ 93/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ރާބިޢާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ރާބިޢާ ނަލަހިޔާ/ ތ.ވިލުފުށި 94/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާކިފާ ޢަބްދުﷲ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާކިފާ ޢަބްދުﷲ މާތިލަ / ބ.ކުޑަރިކިލު 95/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މާޝިޠާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މާޝިޠާ ވަލުތެރޭގެ / ތ. ވިލުފުށި 96/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ދާއޫދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ދާއޫދު ދަފްތަރު ނަންބަރު 6044 97/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ނީނަވާ / ބ.ހިތާދޫ 98/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާރިފާ ޢަލީ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާރިފާ ޢަލީ އަތަމާގެ / ށ. މަރޮށި 99/2015
Toggle އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިދު ލިލީމާގެ / ގދ. ވާދޫ 01/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ރެޑިއަމްގެ / ރ. މަޑުއްވަރި 02/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ސީނާ / ށ. މަރޮށި 03/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަނީސް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަނީސް ނީސް / ބ. ތުޅާދޫ 04/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝިމްޔާޒާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝިމްޔާޒާ ނަރުގިސްމާގެ / ސ. މަރަދޫ 05/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މިލްނާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މިލްނާ ހަވޭލި / ނ. ކުޑަފަރި 06/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޝިފްޛާ މުޙައްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޝިފްޛާ މުޙައްމަދު މ.ނަލަހިޔާވިލާ / މާލެ 07/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ނާޒްލީ ޒުބައިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ނާޒްލީ ޒުބައިރު ދުނބުރިމާގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 08/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޝަހުމީލާ މުޙައްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޝަހުމީލާ މުޙައްމަދު އެދުރުގެ / ގއ. ނިލަންދޫ 09/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަމަތުﷲ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަމަތުﷲ ސާހިލް / ސ. މީދޫ 10/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވިޝާމް ޖަލީލް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވިޝާމް ޖަލީލް ވ. ލަކީސެވަން / މާލެ 11/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާހީ ނަސީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާހީ ނަސީމް ވ. ޒީނާބީޗް / މާލެ 12/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަހުމީ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަހުމީ ސީނަރީ / ގދ. މަޑަވެލި 13/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން އަދުހަމު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން އަދުހަމު ސަބުދެލިގެ / ހއ. ކެލާ 14/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިނާޝާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިނާޝާ މާވިނަ / ކ. ކާށިދޫ 15/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ވަރުޖީނާ އިސްމާޢީލް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ވަރުޖީނާ އިސްމާޢީލް ވިކްޓޯރިއަސް / ލ. މާވަށް 16/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ހޭޒްލީން / ފ. ފީއަލި 17/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛް ފައިޞަލް އާދަމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ފައިޞަލް އާދަމް ދެތަނޑިމާގެ / ހދ. ފިނޭ 18/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަޢީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަޢީމް ރުވާގުގެ / ރ. މަޑުއްވަރި 19/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޟާ ( 2 )
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޟާ ހ. ޢުމަރުފަރު / މާލެ 20/2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޟާ ނަސީމީވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ 35/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ މއ. މަދްޔަން / މާލެ 21/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އީމާން ލަޠީފް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އީމާން ލަޠީފް ވ. އަސްނި / މާލެ 22/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ސަމާ ޙުސައިން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ސަމާ ޙުސައިން މއ. ފޭރުގެ / މާލެ 23/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރިޟާ އިސްމާޢީލް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރިޟާ އިސްމާޢީލް ދަފްތަރު. ނަންބަރު 7172 / މާލެ 24/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޝާރިޢު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޝާރިޢު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 840 / މާލެ 25/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1980 / މާލެ 26/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ބޯށިމާގެ / ނ. ވެލިދޫ 27/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޙަމްދޫން ޒާހިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޙަމްދޫން ޒާހިރު ސިގްނަލްގެ / ތ. މަޑިފުށި 28/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނާޒް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނާޒް މއ. ވިންޓަރ ޕެލަސް / މާލެ 29/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފީޢު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފީޢު ސިގްނަލްގެ / ތ. މަޑިފުށި 30/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޢިނާޔަތު އަމީން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޢިނާޔަތު އަމީން ހުދުވިލާގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 31/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ވާފިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ވާފިރު ނޫރަންމާގެ / ގއ. ދާންދޫ 32/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުﷲ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުﷲ ފަޒާ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 33/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މީޝާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މީޝާ ހ. ސެމޯއާ / މާލެ 34/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މެހެނާޒް ޙުސައިން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މެހެނާޒް ޙުސައިން ބީޗްވިލާ / ގއ. ދާންދޫ 36/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޝަފާ މޫސާ ޝާކިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޝަފާ މޫސާ ޝާކިރު ގޯލްޑަންކްއިން / ސ. މަރަދޫ 37/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސިދުރަތު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސިދުރަތު ސުރައްޔާމަންޒިލް / ގއ. ގެމަނަފުށި 38/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢަޠިއްޔާ ޙުސައިން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢަޠިއްޔާ ޙުސައިން އަބުހަރީގެ / ގއ. ދާންދޫ 39/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސުހާނާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސުހާނާ މެލަން / ކ. މާފުށި 40/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޝަފީޤާ ނަޢީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޝަފީޤާ ނަޢީމް ބީޗްސައިޑް / ފ. ނިލަންދޫ 41/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޢާދިލް ޢަބްދުﷲ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޢާދިލް ޢަބްދުﷲ ގުމްރީގެ / ގއ. މާމެންދޫ 42/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން ހުޅުމާލެ. ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 01-ޖީ-62 / މާލެ 43/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޟާމިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޟާމިރު ބަނަފުސާގެ / އއ. މަތިވެރި 44/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު ބުރެވިމާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު 45/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސިމާޙް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސިމާޙް ތުނޑި.ނޫރާނީއާގެ / ލ. ގަން 46/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ މަންޒިލް / ޅ. ކުރެންދޫ 47/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢާޞިމާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢާޞިމާ ދޭލިޔާގެ / ލ. ގާދޫ 48/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޠަމީނާ މުޙައްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޠަމީނާ މުޙައްމަދު އަމަން / ޅ. ނައިފަރު 49/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނައިނާ ނަސީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނައިނާ ނަސީމް އަތަމާގެ / މ. މުލައް 50/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު ހަވީރީނާޒް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 51/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛު ނައުފަލް އިބްރާހީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛު ނައުފަލް އިބްރާހީމް ކުޅުދޫ ނަލަގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ 52/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަންޝަމް ނަސީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަންޝަމް ނަސީމް ޗާނދަނީވިލާ / ސ. މީދޫ 53/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޞައުމާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޞައުމާ ރުވޭސް / ރ. ކަނދޮޅުދޫ 54/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝެހެނާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝެހެނާ ބާޒީގެ / ސ. ހިތަދޫ 55/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މައިމޫނާ ޙުސައިން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މައިމޫނާ ޙުސައިން ހީނާމާގެ / ށ. ބިލެތްފަހި 56/2016
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޙައިފާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޙައިފާ ގ. ޑޮލްފިންހައުސް / މާލެ 57/2016