ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
ޙުސައިން މަޢުރޫފް އޯކިޑުމާގެ/ ގއ.ގެމަނަފުށި 173/2019
ފާޠިމަތު ޔާނިޢާ ޕިންކްހައުސް/ ސ.ފޭދޫ 174/2019
ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން ގ. ނަފާ/ ކ.މާލެ 175/2019
ޙަލީމާ މުޙައްމަދު ނޫރާނީއާގެ/ ނ.މާފަރު 176/2019
ޢާއިޝަތު މިންހާ ހިތަދޫގެ/ ގއ.ގެމަނަފުށި 177/2019
ޝާން ޞާލިޙް މުޙައްމަދު ފިނިވާދީ/ ދ.ކުޑަހުވަދޫ 178/2019
އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރު މުގުރިގެ / ގދ. ފިޔޯރީ 179/2019
އާމިނަތު ޒަކިއްޔާ ޑައިމަންޑްވިލާ/ ރ. ވާދޫ 180/2019
ޢަލީ ޝާފީ ނޯރައިޓްވިލާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ 181/2019
ޙައްވާ ޝަޒުނާ އަޙްމަދު ރޯޝަނީވިލާ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 182/2019
ޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ރޭސަމް / ހއ. ބާރަށް 183/2019
ފާޠިމަތު ޝުޢާ ސަޢީދީހިޔާ / މ. ނާލާފުށި 184/2019
މުޙައްމަދު ހުޝާމް މަސްއޮޑިގެ / އދ. މަހިބަދޫ 185/2019
ޢާއިޝަތު ސުހާ ހ. ހޭޅިފަށް / ކ. މާލެ 186/2019
ވިޝާޙް ވަޖީދު މައިސަން / ގއ. މާމެންދޫ 187/2019
މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ މ. އަލިމަސްވާދީ / މާލެ 188/2019
އާޝިޔަތު ޙަސަން ބީޗްވިލާ / ގދ. ނަޑެއްލާ 189/2019
މުޙައްމަދު މަމްޝޫޤް މަރުޒޫޤު ގ. ވަކަރު / ކ. މާލެ 190/2019
އިބްރާހީމް ރަޔާން އަޙްމަދު ޝިފާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު 191/2019
ލިއުޝާދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ހިޔާ / ހދ. ނޮޅިވަރަން 192/2019
ޝީޒާ ލަޠީފް ބިންމަތީގެ / ގދ. ތިނަދޫ 193/2019
މަރީނާ މުޙައްމަދު ގ. ޒަމާނީވިލާ / ކ. މާލެ 194/2019
ޢާއިޝަތު އަމާނީ ސަމީރު ހ. ތިލަވިލު / ކ. މާލެ 195/2019
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު އަސަރީގެ / ގދ. ގައްދޫ 196/2019
ޢަބްދުﷲ މަހާޠީރު ވައިމަތީގެ / ތ. ގުރައިދޫ 197/2019
އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް މއ. ހިންނަވަރު / ކ. މާލެ 198/2019
ޝުޢައިބު މޫސާ ދަފްތަރު. ނަމްބަރު 7030 / ކ. މާލެ 199/2019
ޢުމަރު ޙިލްމީ މއ. ރަސްފަރި / ކ. މާލެ 200/2019
ޢަބްދުލްޤާދިރު އާބުރުޒީގެ / ސ. ފޭދޫ 201/2019
މަރްޔަމް ޙިރުފާ ގަސްކަރަ / ހއ. ހޯރަފުށި 202/2019
އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް ހ. ނީޓް / ކ. މާލެ 203/2019
ޝައްފާ ޙުސައިން ހެޕީސައިޑް / ކ. މާފުށި 204/2019
މުޙައްމަދު ޝަފީޤު އާބަހާރުގެ / ގދ. ތިނަދޫ 205/2019
އަޙްމަދު ޝިފާޢު ސައްބުގެ / ސ. ހިތަދޫ 206/2019
ޢާއިޝަތު ސައިލާ ސަޢީދު އޯކިޑުމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ 207/2019
މަރްޔަމް ޠޫލާ ރިޟްވާން މ. ފްލެމިންގޯ / ކ. މާލެ 208/2019
މުޙައްމަދު ރަޒީފް އެރޯ / ހއ. ފިއްލަދޫ 209/2019
ދިމްޘާ ޢަދުނާން މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ / ކ. މާލެ 210/2019
ފާޠިމަތު ސާނީ ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7574 / ކ. މާލެ 211/2019
ޒާހިޔާ އިބްރާހީމް ޒަކީ ހިޖްރަ / ނ. ވެލިދޫ 212/2019
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫސުފް ނަފާޕެލަސް / ބ.މާޅޮސް 213/2019
އާމިނަތު ޞިބާ ޝަފީޤް ދަޑިމަގު. ހަނދުވަރުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 214/2019
އާމިނަތު ޙަމްނާ ފިނިފެންމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ 215/2019
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1542 / މާލެ 216/2019