ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
Toggle ( 100 )
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް ހ. ގުރުސް / މާލެ 12/2005
އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ނީނާ ޢަލީ ހ. ކަޅުވަކަރުގެ 13/2005
އަލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ މަޖްދީ ރީތިގަސްދޮށުގެ / ސ. ހިތަދޫ 14/2005
އަލްއުސްތާޛާ މުޙައްމަދު އަނިލް ސީނިޔާގެ / ސ. ފޭދޫ 15/2005
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު މއ. ސިގްމާ / މާލެ 16/2005
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ތައުފީޤް ޒިއުރިކްވިލާ / ގއ. ވިލިގިލި 17/2005
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ރަޝާދު މއ. ކެލާގެއާގެ / މާލެ 18/2005
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސުދުނާ މ. ގުލްޝަނީގެ 19/2005
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް މ. ރަންދޯދި / މާލެ 20/2005
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު މ. ތާޖު / މާލެ 21/2005
އަލްއުސްތާޛާ ޣާނިޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މއ. ކީމިޔާގެ / މާލެ 22/2005
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ދިލްބަހާރުގެ / ށ. ކޮމަންޑޫ 23/2005
އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ކަނީރުވިލާ / ގދ.ގައްދޫ 24/2005
އަލްއުސްތާޛާ ޝީޒާ އަޙްމަދު ދަނޑިކޮށީގެ/ގދ.ފިޔޯރީ 25/2005
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢުސާމަތު މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ / ކ. މާލެ 26/2005
އަލްއުސްތާޛް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ގަޒީރާ / ގދ.ތިނަދޫ 27/2005
އަލްއުސްތާޛާ ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔާ ސީސަންގެ / ކ. މާފުށި 28/2005
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރުކްޝާނާ އިބްރާހީމް މ. ލިޔާގެ / މާލެ 29/2005
އަލްއުސްތާޛް ނާޒިލް ޢަފީފް ހެވަންލީހެވަން / ގދ. ފިޔޯރީ 30/2005
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޢު ސްވީޓްމީޑް / ކ. ދިއްފުށި 31/2005
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފު އަލިދޯދި / ގދ. ތިނަދޫ 32/2005
އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާ ވައިލެޓްގެ / ދ.ކުޑަހުވަދޫ 33/2005
އަލްއުސްތާޛާ ނާފިޡާ ޢަލީ މ.މުއިރި / މާލެ 34/2005
އަލްއުސްތާޛާ ޠަލްސޫމާ އަޙްމަދު ނަސީމީވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ 35/2005
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފިލްޒާ ހ. އަނދުންގެ / މާލެ 36/2005
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝިޔާމް މުޙައްމަދު ސަދަންވިލާ / ގދ. ވާދޫ 01/2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝުޖާޢު ފަހަލަ / ޅ. ހިންނަވަރު 02/2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް ޝަބްނަމީގެ / ބ. ކުޑަރިކިލު 03/2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ހިޔަލީގެ / ބ. އޭދަފުށި 04/2006
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް މއ. ޕެރިސްގެ / މާލެ 05/2006
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ގ. ފިޔަ / މާލެ 06/2006
އަލްއުސްތާޛް މުހްތާޒު މުޙްސިން ރަތްމަސްގެ / ގއ. މާމެންދޫ 07/2006
އަލްއުސްތާޛް ފަޠުޙުﷲ މުޙައްމަދު އަނބުމާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ 08/2006
އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު ނަޝީދީހިޔާ / އއ. ފެރިދޫ 09/2006
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ފެޒްލީން މ.ތިލައައްސޭރި / މާލެ 10/2006
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާކިރު ހިނރުދުގަސްދޮށުގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށި 11/2006
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރީނާ އަޙްމަދު ތައުފީޤް ދަފްތަރު ނަންބަރު 1255 12/2006
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނިޔާޝާ ދުންފިނިގެ / އދ. މަހިބަދޫ 13/2006
އަލްއުސްތާޛާ އިޙްސާނާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދީނާރު / ގދ. މަޑަވެލި 14/2006
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ސިތާރާވާދީ / މ.މުލައް 15/2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝާހް ބީޗްހައުސް / ގއ.ވިލިނގިލި 16/2006
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ދެވިނަގެ / ހދ. ނައިވާދޫ 17/2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒު ނަސީމާމަންޒިލް / ޅ. ނައިފަރު 18/2006
އަލްއުސްތާޛް ޙައްސާނު ޙަމީދު ރޯޒްމީޑް / ބ.ދަރަވަންދޫ 19/2006
އަލްއުސްތާޛް އުސާމާ މޫސާ ޗަމަން / ށ. ކޮމަންޑޫ 20/2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިޔާޒާ ރޯޒްމީޑް / ބ.ދަރަވަންދޫ 21/2006
އަލްއުސްތާޛާ ޝިބާނާ އިބްރާހީމް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 10863 22/2006
އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމް މާލެ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޙާއްސަ ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 8597 23/2006
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ވަޙީދު ރަންކޮކާގެ / ހދ. ކުރިނބި 24/2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާނާ ހ.ޝިފާނާވިލާ / ކ.މާލެ 25/2006
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން އަލީ ކަޝްމީރުވިލާ / ގއ. މާމެންދޫ 26/2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަދީމު ހ.ގްލޯރިއޯސާ / މާލެ 27/2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޖަލީލު ޙުސައިން ދިރިހަނޑޫގެ / ޅ.ހިންނަވަރު 28/2006
އަލްއުސްތާޛް ޢީސާ އިބްރާހީމް ދަފްތަރު ނަންބަރު 2532 29/2006
އަލްއުސްތާޛް އަޝްރަފް ރަޝީދު ދަފްތަރު 3875 30/2006
އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު ރަނައުރާގެ / ބ. ހިތާދޫ 31/2006
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ މއ. ޖަންބުގަސްދޮށުގެ / މާލެ 32/2006
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙަސަން ގ.ޗެރީހައުސް / މާލެ 33/2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކަރަންކާގެ / ލ. މުންޑޫ 34/2006
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝިއުނާ ބަހާރީގެ/ ގއ.މާމެންދޫ 35/2006
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާ ސަނދުބަރަކާގެ / ނ. ވެލިދޫ 36/2006
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝާހިދު އިރަމާގެ / ހދ. ކުނބުރުދޫ 37/2006
އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު ހ.ސޭންޑީބީޗް / މާލެ 38/2006
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޢާލިމް އެމެޒަން / ގއ. ދާންދޫ 39/2006
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މާޖިދު މުރަކަ / ޏ. ފުވައްމުލައް 40/2006
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން މަޢުސޫމް ބްލޫހައުސް / ލ. ފޮނަދޫ 41/2006
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ބްލޫހައުސް / ހދ.ވައިކަރަދޫ 42/2006
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ރަޝީދު އަބްލަޣީވާދީ / ސ. މީދޫ 43/2006
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢާވިޔަތު ޤާސިމް ފަހެލާ / ގއ.ކޮނޑޭ 44/2006
އަލްއުސްތާޛް ހާތިފް ޙިލްމީ ގ. ޑޭޒީފެހި 45/2006
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާހު ސޯސަންމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ 46/2006
އަލްއުސްތާޛް ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު ޒެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 47/2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިޔުޝާ ހ.ނަސީމީ 48/2006
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޔާސިރު މ. ހުއިވަނި 01/2007
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަލީމް ރޯޅި / ގއ. ކޮލަމާފުށި 02/2007
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ނޫރާނީމާގެ / ނ. ހެނބަދޫ 03/2007
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު ރަތްވިލާގެ / ފ. މަގޫދޫ 04/2007
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ނަވީން ގ. ވެލަގަލަ / މާލެ 05/2007
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް ފޮނިމާގެ / ސ. މަރަދޫ 06/2007
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަމްބަރު 2302 07/2007
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ލުބުނާ ރުޝްދީ މއ. ކެލާވީ / މާލެ 08/2007
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން ވައިޖެހޭގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ 08/2007
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޞާދިޤް މާވަހަރުގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ 09/2007
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު މެޑޯޒް / ރ.އަލިފުށި 10/2007
އަލްއުސްތާޛް ޚަދީޖާ ޝަބީން މ.ނިޔަދުރުމާގެ / މާލެ 11/2007
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙައިފާ ގ.ރީތިފެހި / މާލެ 12/2007
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނީލާ ގަދަކޯޅިމާގެ / ލ. ގަން 13/2007
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ ގ. ވަޑިނޮޅުގެ / މާލެ 14/2007
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު މާލެ ދަފްތަރު 5514 15/2007
އަލްއުސްތާޛާ ޝާދިޔާ އާދަމް ސާތީ / އދ. ދަނގެތީ 16/2007
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ފަޔާޟް ޖަވާހިރުމާގެ / އއ. ހިމަންދޫ 17/2007
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ތައުފީޤް ޑޭޒީމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ 18/2007
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަބީލާ އިބްރާހީމް ނަޞީރު އުފަންތުނޑި / ސ.މަރަދޫފޭދޫ 19/2007
އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު މޭނާ/ގދ.މަޑަވެލި 20/2007
އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް ފިނިވާގެ / އއ. މަތިވެރި 21/2007
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިއުނީ ޒުނޯރިއާ / ހދ.ވައިކަރަދޫ 22/2007
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒުލްފާ މއ. ވައިނުޖެހޭގެ / މާލެ 23/2007
އަލްއުސްތާޛާ ލައިލާ މަނިކު މ. ގުލިސްތާނުގެ / މާލެ 24/2007
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢައްފާން ޝާފިޢީ ސަނދުރަ 1 / ހުޅުމާލެ 25/2007
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ވަޙީދާ ހ. ކަވަލް / ކ. މާލެ 26/2007