ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަސްމާ މ.މިލާވަރު / މާލެ 27/2007
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މުޙައްމަދު ސާދީވިލާ / ލ. މުންޑޫ 58/2007
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މުޙައްމަދު މީނާޒް / ށ. ފުނަދޫ 75/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޝްހިދު ރަޝީދު ހ.ގުލްދަމްގެ/މާލެ 01/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޡާމް ފުނަމާގެ / ބ.ދަރަވަންދޫ 02/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް މއ. ހެބޫދޫގެ / މާލެ 03/2008
އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް ފިނިރޯޅިވާދީ / ސ. ފޭދޫ 04/2008
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ މ. ބަނަފްސާވިލާ / މާލެ 05/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޙްމަދު މއ. ރޯޒް / މާލެ 06/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ގާރޑްން / ސ. ހުޅުދޫ 07/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފުސްތުޅާގެ / ރ.އަލިފުށި 09/2008
އަލްއުސްތާޛް އިދުރީސް އާދަމް މާޒް / ހއ. އުލިގަން 09/2008
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ އިސްމާޢީލް މއ. ޕެރިސްގެ / މާލެ 10/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އާދަމް ހީނާމާގެ / ށ. ކޮމަންޑޫ 100/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އާދަމް ކަރަންކާގެ/ ހއ.އުތީމު 109/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޖަލީލު ދަފްތަރު ނަންބަރު 2938 101/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފް މިރުސްމާގެ / މ.ވޭވަށް 102/2008
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޤާސިމް ދުފާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 103/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ނޫރާނީގެ / ލ. ހިތަދޫ 104/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްމަތީން އާދަމް ޝިފާ / ހއ. ފިއްލަދޫ 105/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދާރުއްސަލާމް / ގއ.ކޮނޑޭ 106/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އިރުމަތީގެ / ތ.ވިލުފުށި 22/2008
އަލްއުސްތާޛް މަސްޢޫދު މުޙައްމަދު ލަންކާ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 107/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރަފީޢު ހިޖުރަ / ސ. ހިތަދޫ 108/2008
އަލްއުސްތާޛް އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު މ. ބަޑިކުޅިމާގެ / މާލެ 11/2008
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަޠީފު ޢަލީ ސީލިންކް / ސ.ފޭދޫ 110/2008
އަލްއުސްތާޛް ޝާޠިރު ޙަސަން މާހަލް / ގދ. މަޑަވެލި 111/2008
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ފިޔާޒް މ. ފްލޮރަންސް / މާލެ 12/2008
އަލްއުސްތާޛް ނަދީމް އިބްރާހީމް ދަފްތަރު 7006 13/2008
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ނާޒްނީން ހ. ބާދިރީގެ / މާލެ 14/2008
އަލްއުސްތާޛާ މިންނާ ނާފިޒު މ. ލިލީޒް / މާލެ 15/2008
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީޝާ އަމާޒު / އދ. ދަނގެތި 16/2008
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ގުލްދަމްގެ / ކ. ކާށިދޫ 17/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢައްބާސް މުޙައްމަދު މާދަޑު.ވާޅުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 19/2008
އަލްއުސްތާޛާ ސިޔާމާ މުޙައްމަދު ގަރާޑީގެ / ގދ. ގައްދޫ 20/2008
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މަޢުމޫރު މއ. ވެލަބުލިގެ / މާލެ 21/2008
އަލްއުސްތާޛް މަންޞޫރު އިބްރާހީމް އަސްރަފީގެ / ދިގުވާނޑު / ޏ.ފުވައްމުލައް 23/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ އަލިމަސްގެ / ގއ.ގެމަނަފުށި 24/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަކީލް ސިޔާމާމަންޒިލް / އއ.ފެރިދޫ 25/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު އަރައިޝާ / ގދ.ނަޑެއްލާ 26/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަޞީރު ގާޑެނިޔާވިލާ / ބ.ކިހާދޫ 27/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ ނަލަމަލަ / ލ.މާވަށް 28/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙަލީމް އެލްޕާޝޯ / ނ.ވެލިދޫ 29/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޚައިރާތު / ހުޅުމާލެ 30/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު ޗާންދަނީގެ / ގދ.ގައްދޫ 31/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޖީބް ޢަލީ ދަފްތަރު ނަންބަރު 5566 32/2008
އަލްއުސްތާޛް ޖިނާން އިބްރާހީމް ލަޠީފް ނާރެސް / ގދ. ފަރެސް 33/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުހައްމަދު ގ. ސިކަންދަރުގެ / މާލެ 34/2008
އަލްއުސްތާޛް ލުއައްޔު އިބްރާހީމް އަސަރީގެ / ގއ. ދާންދޫ 37/2008
އަލްއުސްތާޛް އަބޫބަކުރު ޖަވްހަރީ ފިނިވާގެ/ ނ.މަނަދޫ 38/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ މާތިލަ / ބ.ކުޑަރިކިލު 39/2008
އަލްއުސްތާޛް ރަފީޢުއްދީން ސްނޯޑްރޮޕް / ސ.ހިތަދޫ 40/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ސަޢީދުމަންޒިލް / ގއ. މާމެންދޫ 41/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފު އީރާފް / ލ.ކަޅައިދޫ 42/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފު ނޫރާނީގެ/ ތ.ކަނޑޫދޫ 53/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވ.އަކަރަކަރަ / މާލެ 43/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢީސާ ފިރާޤް މޫސާ އަލިވާގެ / ލ. މާބައިދޫ 44/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ވައިމަތީގެ / ބ. ތުޅާދޫ 45/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު މއ.މޮންޓްރީލް / މާލެ 46/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު މާލްރޯޑް / ނ. މަނަދޫ 71/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ ފިޔަނޫމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ 47/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙުސައިން މުނިޔާގެ / ބ. ކެންދޫ 48/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ / ށ. ކަނޑިތީމު 80/2008
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މުނީރު ރޯޅި / ގއ.ގެމަނަފުށި 49/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޓޫސަންސް / ހއ. ކެލާ 50/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޤާދިރު ޙަސަން ހުވަނދުމާގެ / އދ. ދަނގެތި 51/2008
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޢަލީ ހޭޒްލީން / އއ. މަތިވެރި 52/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މުޞްޠަފާ މާލަމް / ރ. ހުޅުދުއްފާރު 54/2008
އަލްއުސްތާޛް ސަޢީދު އިބްރާހީމް މުނިޔާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 55/2008
އަލްއުސްތާޛް ޚާލިދު ޤާސިމް ރޯޒީ / ކ.ތުލުސްދޫ 56/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފަހީމް ހިތިގަސްދޮށުގެ / ލ. ގާދޫ 57/2008
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް އަނީސް ޑިއުސައުތު/ ގއ.ވިލިނގިލި 59/2008
އަލްއުސްތާޛް އަބޫބަކުރު އާދަމް ވައިޖެހޭގެ / ތ. ބުރުނި 60/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަޒީމް ޙަސަން ގިފްޓް / ގއ.ވިލިނގިލި 61/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުފީދު ގުލްޝަން / ވ. ކެޔޮދޫ 62/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޤާދިރު އާދަމް ވައިޓްވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ 63/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1309 64/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝުޖާއު މަލަސް / ބ. ކަމަދޫ 65/2008
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ފަތަޙަ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ 66/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު ސަންސައިން / ނ. ޅޮހީ 67/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢައްބާސް ޔޫސުފް މީނާޒް / ރ. ރަސްގެތީމު 68/2008
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަހީން ގުލްދަސްތާގެ / ތ. އޮމަދޫ 69/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނިޒާރު އާނެރު / ސ.މަރަދުފޭދޫ 70/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ގ. ބްލޫލައިން / މާލެ 72/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބުދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުލްޙަކީމު ކަރަންކާގެ / ގއ.ނިލަންދޫ 73/2008
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަފީޢު ވާރޭވިލާ / ސ. ހުޅުދޫ 74/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާދަމް ޗަންޕާމާގެ / އއ.މާޅޮސް 76/2008
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަންދީދީ ބުލޫލައިޓް / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 77/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަޝީދު ހެޕީ / ރ. ރަސްމާދޫ 78/2008
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަރީރު ދަފްތަރު ނަންބަރު 4137 79/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރަމީޒު ވައިޓްވިލާ / ށ. ކޮމަންޑޫ 81/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް މަލަ / ބ. ދޮންފަނު 82/2008
އަލްއުސްތާޛް ނިޒާރު އާދަމް ނޫރާނީވިލާ / ރ. މަޑުއްވަރި 83/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަފީޤް ބިއްލޫރިވިލާ / ދ. މީދޫ 84/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ރޯޒްމީޑު / ބ.ދަރަވަންދޫ 85/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް ގުލްފާމްވާދީ / ލ. ގަން 86/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޖީބު ލިލީމާގެ / މ.ކޮޅުފުށި 87/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު ލިލީމާގެ / ވ.ކެޔޮދޫ 88/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުޢަޒީޒް މޫސާ އުދަރެސް / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 89/2008
އަލްއުސްތާޛް ދޮންމަނިކު ވައިލެޓްފެހި / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 90/2008