ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ނިޔާޒު ފިނިފެންމާގެ / ތ.ވަންދޫ 91/2008
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ އިބްރާހީމް ކާމިނީ / ހއ. އިހަވަންދޫ 92/2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވެނީލާގެ /ވ.ފުލިދޫ 93/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ބިރިކިސަންޑާގެ / ގދ. ކޮނޑޭ 94/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަޙްމަދު ނަދުވާ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 95/2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ވަޖީހު ފެންފިޔާޒުގެ / ރ. އަލިފުށި 96/2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ރަންބުސްތާނުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި 97/2008
އަލްއުސްތާޛް އަމްޖަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ސޯސަންމާގެ/ ފ.ބިލެތްދޫ 98/2008
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަލިގާ / ހއ. އިހަވަންދޫ 99/2008
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ވަޙީދު ހިޔާވަހި / ހދ.ހިރިމަރަދޫ 01/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ހާޝިމް ހަނދުވަރީމަންޒިލް / ސ.މަރަދޫ 02/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަޙްމަދު މާދަޑު.ދޫނޑޭރެ / ޏ.ފުވައްމުލައް 03/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބުދުލް މުޙްސިން ނޫރީފެހި/ ގއ.މާމެންދޫ 04/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ޒަމާނީވިލާ / ވ. ފެލިދޫ 05/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަދުނާނު ޙުސައިން ޖަވާހިރުމާގެ / ރ.މާކުރަތު 06/2009
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޤާސިމް ހ. ވޭވަރ / މާލެ 07/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަބީބް ޕާމްޝޭޑް / ގދ. ތިނަދޫ 08/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަޢީދު މީނާނީޒް / ގދ.ތިނަދޫ 10/2009
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަޖީބު ޢަލީ ސާނިޔާ / ސ.ފޭދޫ 11/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްވައްހާބް ޙަސަންފުޅު ތަރިވިދާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި 12/2009
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން ކޮންގްރެސް / ސ.ހިތަދޫ 13/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަލީ މުޝްތަރީގެ / ހއ. ބާރަށް 14/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ފެހިވިލާގެ / ރ. އަނގޮޅިތީމު 15/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙަސަން ހަވީރީހިޔާ / އދ. މަންދޫ 16/2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޢާމިރު ގުލާބީގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ 17/2009
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަރީރު އެއްގަމުގެ / ސ.ހިތަދޫ 18/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާޞިރު އާވާޒުގެ / ށ. ގޮއިދޫ 19/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަދުނާނު ޢަބްދުﷲ ހުވަނދުމާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 20/2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢަރޫޝާ މާހިރު ބަހާރުގެ / ރ. މަޑުއްވަރި 21/2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސުވޭޒާ ނަޢީމް އަބްލަޣީގެ / ތ. ވިލުފުށި 22/2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަސްރީނާ ހިޔަލީވިލާ / ސ. ހިތަދޫ 23/2009
އަލްއުސްތާޒާ ޢައިޝާ ނަޢީމް މ. ފާން / މާލެ 24/2009
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ތައުމީނާ އެޅެހެށިގޭމާވައުގެ / ސ.ހުޅުދޫ 25/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް އާރިފް އީޓުޖެހިގެ / ނ. މާފަރު 26/2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ވަޙީދު ރެސްޓްވިލާ / ސ. ހިތަދޫ 27/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ އައްސޭރި / ދ.ހުޅުދެލި 28/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު ވިލާޑީ ހައުސް / ދ. ވާނި 29/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހޯދަޑު.ހަރުމަލުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 30/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޤާދިރު އިބްރާހީމް ނޫވިލާ / ރ. ވާދޫ 31/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަމީދު ނާޞިރު ބުލޫހެވަން / ގއ.ގެމަނަފުށި 32/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ތައުފީޤު އެވަރެސްޓް / ހއ. ދިއްދޫ 33/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މޫސާ ދަފްތަރު ނަންބަރު 968 34/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު އާހިޔާ / ލ.މާބައިދޫ 35/2009
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ނަސީމް ވެނަބުލީގެ / ގދ. ގައްދޫ 36/2009
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގާކުރެވި / ގދ. ތިނަދޫ 37/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢާބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު ދިލްބަހާރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ 38/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހ. ނަދުވާ / މާލެ 39/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ޝަރާޒް / ބ. ގޮއިދޫ 40/2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނާޝިދު އެވަރބްރައިޓް / ރ.އަލިފުށި 41/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ވެލްކަމްގޭޓް / ޅ. ނައިފަރު 42/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރުޝްދީ ކެތި / ގދ. ވާދޫ 43/2009
އަލްއުސްތާޛް ވާޞިފް އަޙްމަދު ޖަންބުގެ / ރ.ކިނޮޅަސް 44/2009
އަލްއުސްތާޛް ސަޢުދު މޫސާ ނައިޓްވިލާ / ތ. ގާދިއްފުށި 45/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަނބުގަސްދޮށުގެ / ތ. ވިލުފުށި 46/2009
އަލްއުސްތާޛް ނަހްޔާން ސަލީމް މ. ކްރޯޓްން / މާލެ 47/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަފްޒަމް ޒުހުރީ ހ.ޕެންޓޮންވިލާ / މާލެ 48/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން ބަސަރާ/ ތ.ވިލުފުށި 49/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު މާތޮޑާ އަވަށް-ރޭއަލިވާގެ / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 50/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާފިޢު އުދަރެސް / ހއ.އިހަވަންދޫ 51/2009
އަލްއުސްތާޛް ޝަމްސުލް ފަލާޙް ބްލޫހެވަން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ 52/2009
އަލްއުސްތާޛާ ޣަނިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މއ.ލެއްގި / މާލެ 53/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު ގަލްގާސްގެ / ކ.ދިއްފުށި 54/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު ގ. އޮއްޓަރު / ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން 55/2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒީނިޔާ ފީރޯޒުގެ / ކ.ދިއްފުށި 56/2009
އަލްއުސްތާޛާ ރަޒާނާ އިބްރާހީމް ޒިންދަގީ / ގދ. ތިނަދޫ 57/2009
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޒާހާ އިބްރާހީމް ޑެއިޒީ / ޏ. ފުވައްމުލައް 58/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު ކެނެރީގެ / ގދ. ފަރެސް 59/2009
އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ ޝަރީފް މއ. ހީރާގެ / މާލެ 60/2009
އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ ޝަރީފް ދެތަނޑިމާގެ / ސ. ހުޅުދޫ 61/2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އުޝާމް ވ. ވަސްމީރުފިޔަ / ކ. މާލެ 62/2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސްނުހީނާވިލާ / ބ. ކެންދޫ 63/2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އަޒްފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މއ.ޕެންޒީވިލާ / މާލެ 64/2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަރީފް އަޙްމަދު ނަޞީރު ނަސްފަރު / ބ. ދަރަވަންދޫ 65/2009
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ވިޝާމް މ.ހަނީޑިއު 66/2009
އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟު ޝާޠިރު ހަސަންކާރިގެ / ސ.މީދޫ 67/2009
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ/ ފ.ނިލަންދޫ 68/2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ މއ.މާފަތްވަރު / ކ.މާލެ 69/2009
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަހުލާ އަސްރަފީވިލާ / މާލެ 70/2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު އިރުދޭމާގެ / ތ. ކިނބިދޫ 71/2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ހަނާ ވަޙީދު މ. ހާޑްރޮކް / މާލެ 72/2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާލާ ތަބުލާގެ/ސ.ހިތަދޫ 73/2009
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ ޒެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 74/2009
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ މއ. އޮޅިތެރިގެ / މާލެ 75/2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މޫސާ ސިނަމާގެ / ޅ. ނައިފަރު 01/2010
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫރިތި / ދ.މާއެނބޫދޫ 02/2010
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުނީޒާ މ. ރޭޝަމް / މާލެ 03/2010
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު ދޮންދީދީމަންޒިލް / ސ. މީދޫ 04/2010
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން މަޢުރޫފް މާފަރު / އދ. މަހިބަދޫ 05/2010
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަސީމް ނޫރާނީއާގެ / ގދ.ވާދޫ 06/2010
އަލްއުސްތާޛް މުޝްފިޤް މުޙައްމަދު މއ. ފަށުވި / މާލެ 07/2010
އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ހ. ލަކީކޯނަރ / މާލެ 08/2010
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް މިޒްނާ ޝަރީފް ހ.ދެނޫ / މާލެ 09/2010
އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ އެއްގަމުގެ / ބ. ކެންދޫ 10/2010
އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނީ މުބާރިކް ގަސްކަރަ / ނ. މަނަދޫ 11/2010
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ފަލާޙް މާދަޑު.ސިތާނާ / ޏ. ފުވައްމުލައް 12/2010
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢާޡިމް ފުނަމާގެ / އދ.ހަންޏާމީދޫ 13/2010
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްމަޖީދު އިބްރާހީމް ވިލުދޮޅި / ފ. ނިލަންދޫ 14/2010
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝިޔާމް ކެތީހައުސް / ށ.މިލަންދޫ 15/2010
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝުކޫރު މަސްމަރާގެ / ގއ. މާމެންދޫ 16/2010
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ވިނަރެސް / ވ.ފެލިދޫ 17/2010