ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
އަލްއުސްތާޛް ނިހާމް ރަޝީދު ގާޑަން / ގދ. ރަތަފަންދޫ 18/2010
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޔާމީން ހ. ދިއްލީގެ / މާލެ 19/2010
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަޙްމަދު ބިއްދޮށުގެ / ފ.ނިލަންދޫ 20/2010
އަލްއުސްތާޛާ ސިމްޔާޒާ ޙަސަން ލިލީޕޫލް/ސ.މަރަދޫ 21/2010
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝެޒްލީނާ މަދޮށިމާވިލާ/ ސ.ފޭދޫ 22/2010
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ގެލަ / ގދ.ތިނަދޫ 23/2010
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު ބެލޫން / ސ.ފޭދޫ 24/2010
އަލްއުސްތާޛާ ޒުމްރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެޕީލައިފް / ހއ.ތަކަންދޫ 25/2010
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަޢީދު ސީނާހައުސް/ ގދ.ގައްދޫ 26/2010
އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ އަޙްމަދު ކެކުރިމާގެ / ލ.މާމެންދޫ 27/2010
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ އަލޭރު / ކ.ތުލުސްދޫ 28/2010
އަލްއުސްތާޛާ ނުހާ އަބްދުލްޢަޒީޒް ރިހިވެލި/ބ.ހިތާދޫ 29/2010
އަލްއުސްތާޛާ ލިއުޝާ ޚާލިދު ދިލްކްޝާގެ / އއ.ރަސްދޫ 30/2010
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިޔާސް ވިޓުރިޔާ / ސ.މީދޫ 31/2010
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަކްރަމް މިސްކިތްމަގު.ބަހާނީ / ޏ.ފުވައްމުލައް 32/2010
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް މޯނިންގްވިލާ / ފ.ބިލެތްދޫ 33/2010
އަލްއުސްތާޛް ރާމިޒް އިބްރާހީމް ރޭނިގެ / އއ. އުކުޅަސް 34/2010
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ތަރިވިދާގެ / އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ 35/2010
ޑރ. އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު ހ. ސީސައިޑް / މާލެ 36/2010
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޔާޒު ޗާނދަނީހައުސް / ކ. ގުޅި 37/2010
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނުބްލާ މުޙައްމަދު މ. ލަކްސްލިން / މާލެ 38/2010
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަލީ ހުސްނުހީނާގެ / ސ.ފޭދޫ 39/2010
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ނަޞީރު ގިރިޓީގެ / އއ. ތޮއްޑޫ 01/2011
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ކްރޯޓަން / ސ.ހުޅުދޫ 02/2011
އަލްއުސްތާޛް ފަޞީޙް ޒާހިރު ސީސަންގެ / ގއ. ދާންދޫ 03/2011
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފަރީދު ރޭވަވިލާ/ފ.ފީއަލީ 04/2011
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް މަނާލް ޝިހާބު މ.ބަގީޗާ / މާލެ 05/2011
އަލްއުސްތާޛް ނިހާމް ޖައުފަރު މ.ހޮޓާދޮށުގެ / މާލެ 06/2011
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢިމްރާން ރެޑްހައުސް / ހއ. ކެލާ 07/2011
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާތު ރީލްމަންޒިލް / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 08/2011
އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން މޫސާ ސީސްޓާރ / ށ. ފުނަދޫ 09/2011
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފިރާސް ވެސްޓްލައިޓް / ސ. ހުޅުދޫ 10/2011
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިދު އިލާޒާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު 11/2011
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ރީޝާ ހ.މުލަންމާވިލާ / މާލެ 12/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޝްތަރީގެ / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 13/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޞާފިޔަތު މޫސާ އާބާދުގެ / ގދ.ތިނަދޫ 14/2011
އަލްއުސްތާޛާ ނިއުމާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވ.ބަހާރު / މާލެ 15/2011
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ހޫރުޝީދާ އަރިގަސްދޮށުގެ / ވ.ފުލިދޫ 16/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ އިބްރާހީމް ނިރޮޅު / ހއ.ހޯރަފުށި 17/2011
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުނާނާ ހ.ވެލަސްފަރުގެ 18/2011
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަރީފް މ.އާކުރި / މާލެ 19/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސީޒާ ހެޕީހޯމް / ގއ.ދާންދޫ 20/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޢާޢިޝަތު ޝަމްޢާ ޝީޝާ.މާދަޑު / ޏ.ފުވައްމުލައް 21/2011
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް މއ.ކަނޑުފެންނަގެ/ ކ.މާލެ 22/2011
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު މާހުގެ / ޏ.ފުވައްމުލައް 23/2011
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފް ދެރަހަ / ހއ.ކެލާ 24/2011
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު ނާރެސް / ގއ. ދެއްވަދޫ 25/2011
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަޒްމީން އަންނާރުގެ / ހއ.ހޯރަފުށި 26/2011
އަލްއުސްތާޛް ނައުޝާދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ސުވޭދާމަންޒިލް / އއ.ރަސްދޫ 27/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޙަނާން ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަމްބަރު 312 28/2011
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޢަދުލާ ޢަފީފް މާއޮޅު / ދ. ކުޑަހުވަދޫ 29/2011
އަލްއުސްތާޛާ ފަރީޝާ ޢަބްދުﷲ މާތޮޑާ އަވަށް. ބަގީޗާގެ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 30/2011
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝަރާހަތު ހ. ކެލާމާވިލާ 31/2011
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދާ ސްނޯވިލާ / ށ.ކޮމަންޑޫ 32/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޒިހުނާ ނަޞީރު މާދަޑު," ހަޒާރުމާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 33/2011
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސުހާ ޙުސައިން މ.އުނިމޫ / މާލެ 34/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލުއާ ޝަހީރު މ.ޓޫރަކު ދެކުނު / މާލެ 35/2011
އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ މ.ފިނިވާގެ 2 ނަމްބަރު ބައި 36/2011
އަލްއުސްތާޛް ނާޡިމް ޙަބީބް ކެކުރިގެ / ގދ. ފިޔޯރީ 37/2011
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝަފީޢާ ރިޟާ ހ.ނޫކުރިކީލަ / މާލެ 38/2011
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނަޡީރު ވައިޓްރޯސް / ނ.ޅޮހި 01/2012
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޝަމީމް މަލާޒް / ދ. މާއެނބޫދޫ 02/2012
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޒާހިރު ޖަވާހިރުމާގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި 03/2012
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް އާދަމް ހުވަނދުމާގެ / ރ.ފައިނު 04/2012
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަމީލް ޖަންބުމާގެ / ސ.ހިތަދޫ 05/2012
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިޟާ ޗަންޕާގެ / ތ. ހިރިލަންދޫ 06/2012
އަލްއުސްތާޛާ ރައުފާ ޙައިދަރު ރަތްވިލާގެ/ސ.ހުޅުދޫ 07/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝުޢާއު ބޮންތި / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 08/2012
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އާޞިފާ މާފަހި/ޅ.ކުރެންދޫ 09/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ހަނީ / ޏ.ފުވައްމުލައް 10/2012
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސަފީނާ ޝާރާޒް / ލ.ފޮނަދޫ 11/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އަލަމާގެ / ބ.ކެންދޫ 12/2012
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ރަޝީދު ހ. މޫންލައިޓްވެލީ / މާލެ 13/2012
އަލްއުސްތާޛާ ރަޙްމާ މޫސާ ގ.މިޒަމާން / މާލެ 14/2012
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުހުދާ ގ. ލައިޓްގްރީން / މާލެ 15/2012
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޞަފްވާން ހ. ޓްރެންކްއިލްވިލާ / މާލެ 16/2012
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސާޖިދާ މާވިނަ / ޏ.ފުވައްމުލައް 17/2012
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހީދު ބާޒީގެ / ސ. ހިތަދޫ 18/2012
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ވީނަސް / ބ. ފުޅަދޫ 19/2012
އަލްއުސްތާޛާ ތަޛްމީނާ މުނީރު ހަދުވަރީއައްސޭރި / ގއ.ދެއްވަދޫ 20/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޝިފާނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އާހިޔާ / ބ.ކެންދޫ 21/2012
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް ހިޔަލީގެ / ސ. ހުޅުދޫ 22/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް އިރުފުހޭގެ / ގދ.ތިނަދޫ 23/2012
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ ޓޯޓަލްގެ/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 24/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޠާހިރާ އިބްރާހީމް އުނިމާގެ / ހދ.ހަނިމާދޫ 25/2012
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އަފްޝާ ރޯޒީ / ކ.ތުލުސްދޫ 26/2012
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޒަކަރިއްޔާ މުސްތަރީގެ / މ.މުލައް 27/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޝިނާޒާ މުޙައްމަދު ދީދީ ހެލެގެލި/ ގއ.ކޮނޑޭ 28/2012
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޒްލިފާ ގުލާބީގެ / ރ. ރަސްގެތީމު 29/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ ފެންފިޔާޒުގެ/ ވ.ފެލިދޫ 30/2012
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒާހިރު މުޝްތަރީގެ / ގއ.ދެއްވަދޫ 31/2012
އަލްއުސްތާޛް އަސްޢަދު ސަޢީދު އަސްރަފީއާގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި 32/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޝަބީނާ ޢަބްދުﷲ އަސްވާޑު / ގއ. ދެއްވަދޫ 33/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ނިހާ މޫންޕްލާޒާ / ހދ. ވައިކަރަދޫ 34/2012
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޙުސައިން އަސުރުމާގެ/ ގދ.ތިނަދޫ 35/2012
އަލްއުސްތާޛާ ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު ޤާސިމް މ. ޕެޓޯނީ / މާލެ 36/2012
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިހާދު ބްލެސް / ހއ. ހޯރަފުށި 37/2012
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ރައުޝާން ޒާހިރު ހ. ދިވަރު / މާލެ 38/2012
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިޙްސާން ނޫރުވާދީ / ކ.ތުލުސްދޫ 39/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޒިޔާދާ ޠާހިރު ސެވެންސްޓަރ / ސ. ހިތަދޫ 40/2012