ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފީނާޒް ހެޕީބަރޑް / ސ.ހުޅުދޫ 41/2012
އަލްއުސްތާޛާ އަސްނާ އަޙްމަދު މއ. ނިޔާޒްވިލާ / މާލެ 42/2012
އަލްއުސްތާޛާ ޢާޢިޝަތު ނުވާނާ ވަލީދު ފުނާޑު," ވީވް / ޏ. ފުވައްމުލައް 43/2012
އަލްއުސްތާޛް އިޝްރާޤް ތައުފީޤް ގ. ރަންރިހި / މާލެ 44/2012
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހ.ހަކި / މާލެ 01/2013
އަލްއުސްތާޛް އާޔަތުﷲ ޙުސައިން އާގެ / ގއ.ގެމަނަފުށި 02/2013
އަލްއުސްތާޛާ މަޢާޝާ ލުތުފީ ސްނޯޕެލަސް / ސ.ހުޅުދޫ 03/2013
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޛިހުނީ ބިއްލޫރިޖެހިގެ/ ގއ.ނިލަންދޫ 04/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަދީމް ފްރީޕާކް / އދ.މާމިގިލި 05/2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު ލަކީސްޓަރ/ ހއ.މާރަންދޫ 06/2013
އަލްއުސްތާޛް ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު ޕެޝާވަރު / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 07/2013
އަލްއުސްތާޛް ޒާއިދު އަޙްމަދު ގ.އެރިއަދޫ / މާލެ 09/2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ހައިލަމް އޯޝަންލީޑް / ސ. ހިތަދޫ 10/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ނަޞްރުއްޞަބާ / ތ. ކިނބިދޫ 11/2013
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހިކިފިނިފެންމާގެ / ހއ.ތުރާކުނު 12/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް މ.ޝެރިފް/މާލެ 13/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢާސިރު ހެޕީކޯނަރ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 14/2013
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޝަފީޤު ދަފްތަރު 3837 / މާލެ 15/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު ދަފްތަރު 9175 16/2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސިނާޒް ފުލްމޫން / ތ. ތިމަރަފުށި 17/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ޢަބްދުލްޤަދީރު ޖަހާމުގުރިގެ / ގދ.ގައްދޫ 18/2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދަފްތަރު. ނަންބަރު 5154 / މާލެ 19/2013
އަލްއުސްތާޛާ ނަޞްރާ އާދަމް ފީފާ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 20/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޤުދޫސާ ޙަނީފް ގުމްރީވިލާ / ގދ.ރަތަފަންދޫ 21/2013
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޢާޞިރާ ހުމަށި / ޏ.ފުވައްމުލައް 22/2013
އަލްއުސްތާޛާ ސަހުނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު މާލެ ދަފްތަރު 5628 23/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުނާ ޝަމީމް އަތިރީގެ / ގދ.ގައްދޫ 24/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން މ.ވެންކޫވަރ / މާލެ 25/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާ ހިޔާކޯނި / ލ.ކަލައިދޫ 26/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ނާރެސް/ރ.ހުޅުދުއްފާރު 27/2013
އަލްއުސްތާޛާ ނަބީލާ އަޙްމަދު ދަފްތަރު.ނަންބަރު ރސ 4134 28/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަމާ ސީސަންގެ / ކ. މާފުށި 29/2013
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިންޝާއު ގ.ނޫރަންގެ/ ކ.މާލެ 30/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އިފާޝާ ހ.އަސްޔޫތު / މާލެ 31/2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝަހާމާ ރޯޒްމީޑް / ގއ.ވިލިނގިލި 32/2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޙްމަދު ދަފްތަރު 247 33/2013
އަލްއުސްތާޛާ ސަލްވާ ޙަބީބު އަރުތަ / ގއ.ކޮލަމާފުށި 34/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަކުބަރު ސެވެންސްޓާރ / ލ.ގަން. ތުނޑި 35/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަފީފް މެރީވިލާ / ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ 36/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާޖިޙް ހުޅަނގުއައްސޭރި / ސ.މަރަދޫ 37/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް ބީޗްރެސްޓް / ލ.އިސްދޫ 38/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާޞިރު މުޝްތަރީގެ / ތ.ގުރައިދޫ 39/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައްވާޒު ހ.ބެނީނާ / މާލެ 40/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު މީދޫގެ/ ފ.ނިލަންދޫ 41/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޟިޔާއު އިބްރާހީމް ފުޅު ގ.ޓައިނީވޭވްސް / މާލެ 42/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 8538 43/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ހަމްޒާ އަތިރީގެ / ފ. މަގޫދޫ 44/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނީލު ޖަންބުމާގެ / ސ.ހިތަދޫ 45/2013
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ސިމާލް ސާހިލް / ނ. ފޮއްދޫ 46/2013
އަލްއުސްތާޛް ޞަފްވާން އަޙްމަދު ވަފާ / ވ. ރަކީދޫ 47/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ސަޢީދު ވެލިދޫގެ / ސ. ފޭދޫ 48/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ރެޑްހައުސް / ރ. ރަސްގެތީމު 49/2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިހާދު މއ.ގްރޭޕްހައުސް / މާލެ 50/2013
އަލްއުސްތާޛް އަބްދުﷲ ޢައްޒާމް ފާރޫޤް ހ.ހިތްފަހި / މާލެ 51/2013
އަލްއުސްތާޛް ސުލައިމާން މުޙައްމަދު ނޫރާނީގެ / ޅ.ކުރެންދޫ 52/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ ހަނދުވަރީނާޒް / ގދ. ގައްދޫ 53/2013
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ކޯޒީވިލާ / މ.މުލައް 54/2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނިޢުމާ ރީޙުއްޞަބާ / ޅ.ކުރެންދޫ 55/2013
އަލްއުސްތާޛާ އަސްމާ ޙަސަން ހިޔާފިނިގެ / ވ.ކެޔޮދޫ 56/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ހޮރިޒޯން," މިސްކިތްމަގު / ޏ.ފުވައްމުލައް 57/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޝިފާޒާ ޙަނީފް ފާއިޒާމަންޒިލް / ގއ. ވިލިނގިލި 58/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޚަތުމާ އަޅިވިލާގެ / ލ.ފޮނަދޫ 59/2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު މއ.ޗަންޕާމާގެ / މާލެ 60/2013
އަލްއުސްތާޛާ އަނޫސާ މޫސާ ހ.އަލަނާސިމާގެ / މާލެ 61/2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޞްފާ ޝާފިޢީ ހުޅުމާލެ ސަނދުރަ 1 ," ކ.މާލެ 62/2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނާޒްލީ އޯޝަންރީޑް / ގއ.ކޮލަމާފުށި 63/2013
އަލްއުސްތާޛް އަފްޒާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ބްލޫހައުސް / ހދ.ވައިކަރަދޫ 64/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ސިމްލާ ފަތަގުމާގެ/ ހދ.ވައިކަރަދޫ 65/2013
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރަފީޤާ ނެލިވަރު / ސ.މީދޫ 66/2013
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރައުޙާ ސްކައިވިލާ / ށ. މާއުނގޫދޫ 67/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަޒްނާ ނިރު / ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 68/2013
އަލްއުސްތާޛާ ނަޝާ ޢަލީ ހ.ހަތޭލި / މާލެ 69/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ހ.މެލްބަން / މާލެ 70/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްޢާ ރަޝީދު ވ.ސިނަމާލެ 4 103 71/2013
އަލްއުސްތާޛާ ބަޝީރާ އަޙްމަދު ދަފްތަރު ނަމްބަރު ދރ 1315 72/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޝަރުމާ ޢަލީ ޖީޒާ / ބ. އޭދަފުށި 73/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލް ހާދީ ޙުސައިން ޓިޔުލިޕް / ރ.ކިނޮޅަސް 74/2013
އަލްއުސްތާޛާ އިޝާރާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ފެހިކުރި/ގއ.ގެމަނަފުށި 75/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފައެނާ ފައްޔާޟު ގ.ނޫރަންގެ/ ކ.މާލެ 76/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް ގ. ޖިންޖަރުވިލާ / މާލެ 77/2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢާޛު މަންޞޫރު މއ.ނެވަރކޯން 78/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު މާތިލަ / ރ.އަލިފުށި 79/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ސަނާ މ.ރިވެލިގެ / މާލެ 80/2013
އަލްއުސްތާޛާ ޙުސައިން ޙަބީބް މެރިންގޯލްޑް / ސ. ހިތަދޫ 81/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މިންހާޖް ހިރިލަންދޫގެ / ސ.ފޭދޫ 82/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒައިދު މެޑޯޒް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ 83/2013
އަލްއުސްތާޛް ނިމާލު މުޙައްމަދު ލަކީހޯމް / ގއ. ދާންދޫ 84/2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަޒްމާ މ.ކިރިލި / މާލެ 85/2013
އަލްއުސްތާޛާ ނާޞިހާ ޙަސަން ދީދީ ދަޑިމަގު," މާވާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 86/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިނާޒާ ކަންމަތީގެ / ސ.ހުޅުދޫ 87/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް ކަށިމާގެ / ސ. މަރަދޫ 88/2013
އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރުﷲ މުޞްތަފާ މުޝްތަރީގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ 89/2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސާމިރާ އާރާމުގެ / ށ. ފޯކައިދޫ 90/2013
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މ. މުޙައްމަދީ އާބާދު / މާލެ 91/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ވާރިޘް ލައިނޫފަރުމާގެ / ސ.ހުޅުދޫ 92/2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން މ.އަރީކާ/މާލެ 93/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން ޢަންބަރީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 94/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު ބޯޅަދަނޑުގެ / ގދ.ގައްދޫ 95/2013
އަލްއުސްތާޛް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1188 96/2013
އަލްއުސްތާޛް ޢުމަރު ޢަބްދުﷲ އުފާ / ފުނާޑު," ޏ.ފުވައްމުލައް 01/2014