ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
Toggle ( 100 )
އަލްއުސްތާޛް ޝިހާދު އިބްރާހީމް ހުޅުމާލެ 11088 03/2015
އަލްއުސްތާޛް ސިނާން ޢަލީ ސަންޑަލްވުޑް / ގދ.ފިޔޯރީ 04/2015
އަލްއުސްތާޛް ޙާމިދު އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ / ފ.ނިލަންދޫ 05/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢާދިލު ދަފްތަރު 8520 / މާލެ 06/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް ދަފްތަރު 535 / މާލެ 07/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ވަޙީދު ވެނީލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ 08/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާން އިރާކުގެ / ގއ.ވިލިނގިލި 09/2015
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަޙީން ސަބްނަމީގެ/ މ.މުލައް 10/2015
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ސިމާން ހުޅުމާލެ 10099," ކ.މާލެ 100/2015
އަލްއުސްތާޛް ލޫޠު މުޙައްމަދު ހ.މޫންލައިޓްވެލީ / ކ.މާލެ 101/2015
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ފާއިޒު ފިނިހިޔާގެ / ލ.ދަނބިދޫ 102/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިޒާނު ހިތިލާގެ / ގއ. މާމެންދޫ 103/2015
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ރަޝީދު ފިޔަނޫމާގެ / ސ.ފޭދޫ 104/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ހިޝާމް ވަޖީހް ދަޑިމަގު. މާވައި / ޏ. ފުވައްމުލައް 105/2015
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ގުލްހަޒާރުގެ / ފ.ނިލަންދޫ 106/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ކައުޘަރު ކަރަންކާވިލާ / ނ. މަނަދޫ 107/2015
އަލްއުސްތާޛް ޝައްފާއު ރަޝީދު ނަރުގިސް / ސ.މީދޫ 108/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަޢީދާ ދެވެލި/ސ.ހުޅުދޫ 109/2015
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ވަޙީދު ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 10025 / މާލެ 11/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަޡީމާ އަލިވާގެ / ނ.ހޮޅުދޫ 110/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރިޟްވާން ހާރޫން މޫނިމާގެ / ނ. މާޅެންދޫ 111/2015
އަލްއުސްތާޛް ޔޫސުފް ލޫޠު ހ. ހަންޏާމީދޫގެ 112/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢައިނާން ޢަލީ މުޙައްމަދު މާވެހި / ގދ.ފިޔޯރީ 113/2015
އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުއްނިސާ ޙުސައިން އިރުމަތީގެ / ބ.ހިތާދޫ 114/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޝަމީމާ ޢަލީ ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 1622 115/2015
އަލްއުސްތާޛް އަކްރަމް ޒުހައިރު ކްރިސްޓަލް / ގދ.ގައްދޫ 116/2015
އަލްއުސްތާޛާ މައިމޫނާ ޙަސަން ސޯސަންމާގެ / ސ.ހުޅުދޫ 117/2015
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް މުޙައްމަދުދީދީ ނޯރޭޓްވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ 118/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަނާން އަޙްމަދު ރަޝީދު މއ.ކަނެސްކާ / ކ.މާލެ 119/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޝުޢައިބާ ސަޢީދު އިރާކުގެ / ގއ.ވިލިނގިލި 12/2015
އަލްއުސްތާޛާ މުނާ އާޞިމް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 5059 / މާލެ 120/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ ޝީޒާ ފިތުރޯނުގެ / ސ.ފޭދޫ 121/2015
އަލްއުސްތާޛް މަޚްޒޫމް ސަލީމް ޝަބްނަމްގެ / ކ. ކާށިދޫ 122/2015
އަލްއުސްތާޛާ ނާފިޢާ ޢުޘްމާން މިރިހިމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ 123/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު ވެސްޓްލައިޓް / ގދ.ތިނަދޫ 124/2015
އަލްއުސްތާޛާ މައުފޫޒާ މުޙައްމަދު މެންދުރަށްފޮޅޭމާގެ / ސ.ހިތަދޫ 125/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ މުޙައްމަދު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 87-101 126/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާރިފާ ސަޢީދު ނިއޯލައިން / ރ.އަލިފުށި 127/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޒުހުރާ ފެހިވިލާގެ / ނ.މަގޫދޫ 128/2015
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޖަމީލާ ނަލަނަލަ / ލ.މާވަށް 129/2015
ޑރ.ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ހ.ފަޅަގަޑިގެ / އަމީނީމަގު 13/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިއުޝާނާ ޓޫލެޓް / ގދ. ތިނަދޫ 130/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ދިގުވާނޑު.ކަފިއަގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 131/2015
އަލްއުސްތާޛް ޞަފްޢަތު ޙަބީބް ރީގަލް / ގދ.މަޑަވެލި 132/2015
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒިދުނާ މުޙައްމަދު ރަފީޢު ރަތްވިލާގެ / ފ.ބިލެތްދޫ 133/2015
އަލްއުސްތާޛް ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް ސިޔާމާމަންޒިލް / އއ. ފެރިދޫ 134/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝާޒްލީން އީސްޓަންވިލާ / އދ.މަހިބަދޫ 135/2015
އަލްއުސްތާޛާ ރިޙުލާ އަޙްމަދު ހުސްނުހީނާގެ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ 136/2015
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ސުދާ ކަންމަތީގެ / ތ.ގުރައިދޫ 137/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޝާޠު ގ.މައްސާގުގެ / މާލެ 138/2015
އަލްއުސްތާޛާ މުލްޙާ ޢަލީ ގޮފި / ޏ.ފުވައްމުލައް 139/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝުހައިލް މުޙައްމަދު މ.ފެންގަސް / ކ.މާލެ 14/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދާ ސައިރެސް / ގދ.ފިޔޯރީ 140/2015
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު އަޒްލީނާ ހ.ސިއްކަގެ / ކ.މާލެ 141/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޒުރައިޤު މުޙައްމަދު ގ. ރަސްރޯނު / މާލެ 142/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙައްސާން އަޙްމަދު އޯޝަންވޭވް / ހއ.ތަކަންދޫ 143/2015
އަލްއުސްތާޛާ ކުލްޝޫމް ޢަލީ ހ.މުޅަދޫގެ / މާލެ 144/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިރުވީން މ. ލޭންޑް އޮފް ގާޑްން / މާލެ 145/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް އޯކިޑް / ލ. ގަން 15/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދިލްބަހާރުގެ / ށ. ބިލަތްފަހި 16/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާޠިރާ މުޙައްމަދު ރޯޝަނީގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫގެ 17/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޘުވައިބާ ނިޡާމް ދިލްކަޝްވިލާ / ގއ. ދާންދޫ 18/2015
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޤާސިމް ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 4512 19/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ އެވްރެޑީގެ / ޅ. ހިންނަވަރު 20/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ފަރުޙާން އަސްރަފީހިޔާ / ލ.މާވަށް 21/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސަމީރު ގުރަހަ / މ.ކޮޅުފުށި 22/2015
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ މައިފަރު / ސ.ހިތަދޫ 23/2015
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ހ.ވަލަންޖު / މާލެ 24/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަލީމް މ.ގުލްސަންޕާގެ / މާލެ 25/2015
އަލްއުސްތާޛް ސަމާޢު އަޙްމަދު ނަޖީބު އަސޭގެ / ގދ.ތިނަދޫ 26/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ފިކުރީ އަފި / ރ.ކަނދޮޅުދޫ 27/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޔާޟާ ލަކީޝޭޑް / ސ.މީދޫ 28/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އެވަރލާސްޓް/ ގއ.ވިލިނގިލި 29/2015
އަލްއުސްތާޛާ ސާޖިދާ ޒާހިރު ހަސްތީ/ ސ.މަރަދޫ 30/2015
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު މޯނިންގސަން / ފ.ނިލަންދޫ 31/2015
އަލްއުސްތާޛާ ސަބިޔާ ސިރާޖް ހެދޭކުރި / ހދ.ވައިކަރަދޫ 32/2015
އަލްއުސްތާޛާ ނުހާ ޢަބްދުﷲ މ.ތްރީފްރެންޑްސް / ކ.މާލެ 33/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝައުފާ ސަވާނާ / ކ.ހުރާ 34/2015
އަލްއުސްތާޛް ޙަމްޒާ ލަޠީފް މއ. ޕާރސީވްވިލާ / މާލެ 35/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މިހްފާޒް މ.ކުރެއްދޫގެ/މާލެ 36/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝާނާ ވިޗިނޯ / ސ.މީދޫ 37/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްވައްހާބު ޢަބްދުޤާދިރު އުދަރެސް / އއ.ރަސްދޫ 38/2015
އަލްއުސްތާޛް ސައްފާޙް މުޙައްމަދު ސަވާ/ ގއ.ކޮލަމާފުށި 39/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ލީނާ ފުނާޑު.ކޯޒީ / ޏ. ފުވައްމުލައް 40/2015
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޖޫނިއާ ޖަނަވަރީމާގެ / ހއ.އިހަވަންދޫ 41/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސާނީ ނަންރީތިމާގެ / އދ.މަހިބަދޫ 42/2015
އަލްއުސްތާޛް މަހްފޫޒް ސަޢީދު ވިކްޓްރީ / ގއ.ކޮލަމާފުށި 43/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އެއްގަމުގެ / ބ.ކެންދޫ 44/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަނީދު ސަޢީދު ގަސްކަރަ / ގދ. ފިޔޯރީ 45/2015
އަލްއުސްތާޛާ ސަވްދާ ޢަލީ ސަލީމް މ.ޖެސްމިންވިލާ / މާލެ 46/2015
އަލްއުސްތާޛާ އަލްހާ ޢަލީ ރަޝީދު ސަވޭރާ/ޏ.ފުވައްމުލައް 47/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފްލާ ސަންގް / ގއ.ގެމަނަފުށި 48/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާހް ތުނޑީގެ / ދ.ހުޅުދެލި 49/2015
އަލްއުސްތާޛް ސަޢުދު ޢަބްދުލް ކަރީމް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 2034 / މާލެ 50/2015
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ސަލީމް ހަވީރީނާޒު / ނ. މަނަދޫ 51/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙާމިދު ދޫރެސް / ހއ. ފިއްލަދޫ 52/2015
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް އަޙްމަދު އަސަރީގެ / އދ.ދިގުރަށް 53/2015
އަލްއުސްތާޛް މަޖީދު ޢަލީ މަތަރަސްމާގެ / ގއ.ދާންދޫ 54/2015
އަލްއުސްތާޛާ މަޢުޞޫމާ ފާރޫޤު ކަށިމާގެ / ގއ.ދާންދޫ 55/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ޑިއަރެސްޓް / ސ.ފޭދޫ 56/2015