ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އިނާސާ ޝާރކް / ރ. އިންނަމާދޫ 57/2015
އަލްއުސްތާޛް ޝަޛީމު ވަޙީދު އަމާޒު / ގއ.ނިލަންދޫ 58/2015
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސާލިމް އާރު / ހއ. މާރަންދޫ 59/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމީދު ހ.އޮނުތޫރިގެ/ މާލެ 60/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަޞީރު ޢަބްދުލްޤާދިރު ދަފްތަރު ނަމްބަރު 1270 / މާލެ 61/2015
އަލްއުސްތާޛާ ނަޝާޠު ޒަޢީމް ކޯރަލް / ގދ.ތިނަދޫ 62/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބީޗްހައުސް / ގއ.ވިލިނގިލި 63/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މަޢުރޫފް ޖަނބުރޯލުމާގެ / ހއ.ވަށަފަރު 64/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ވިފާޤު ސައިމާގެ / ކ. ތުލުސްދޫ 65/2015
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރިފްޒާ ކަނީރުވިލާ/ ހއ.ކެލާ 66/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާން އިވްނިންގއިންޕެރިސް / ށ.ފޯކައިދޫ 67/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝިހާމް ފެއާރީގާޑަން / ތުނޑި," ލ.ގަން 68/2015
އަލްއުސްތާޛް އަފްޞަލް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު މ.ސީޑް / ކ.މާލެ 69/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާފިޒް ނިޔަގަލަ/ ކ.ގުޅި 70/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރީޙާން ގާރޑްން ހައުސް / ތ. ތިމަރަފުށީ 71/2015
އަލްއުސްތާޛް ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ ނާރެސް / ގދ.ފިޔޯރީ 72/2015
އަލްއުސްތާޛް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަމާޒު / މ.ދިއްގަރު 73/2015
އަލްއުސްތާޛާ ފަހީމާ ޙުސައިން ނިއުޒީލް / ޏ.ފުވައްމުލައް 74/2015
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ އާދަމް ފެހިގެ / ޅ.ހިންނަވަރު 75/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢައްވިޒު ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގެ / ސ.މީދޫ 76/2015
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ ނޫރަލީގެ / ހއ.މާރަންދޫ 77/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މ.މުޙައްމަދީއާބާދު / ކ.މާލެ 78/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޖާބިރު އެވަރލާސްޓް/ ގއ.ގެމަނަފުށި 79/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ ނެލްޝަންވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ 80/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މ.ގުލްބަހާރުގެ / މާލެ 81/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މުރުތަޟާ ޕާކީޒާ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 82/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޞީރު ނޫރާނީހައުސް / ފ.ނިލަންދޫ 83/2015
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސުނޭނާ މއ. މަޒަނީލޯ 84/2015
އަލްއުސްތާޛާ ލުބާނަތު އިސްމާޢީލް ބަހާރީވިލާ / ގދ.ތިނަދޫ 85/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢަޒީޒާ އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ/ ރ.ރަސްގެތީމު 86/2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް ކާނޭޝަންމާގެ / އއ.އުކުޅަސް 87/2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ނަންރީތިމާގެ / އދ.މަހިބަދޫ 88/2015
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް ދަފްތަރު ނަންބަރު 3236 89/2015
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝީރީން އޯކިޑުއުފާ / ރ.މަޑުއްވަރި 90/2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޒު އާހިޔާ / މ.ކޮޅުފުށި 91/2015
އަލްއުސްތާޛް އަމްޖަދު އަޙްމަދު އާބާދުއައްސޭރި/ ފ.ފީއަލި 92/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޖެނިފާ ހެވަންލީހޭވަން / ކ.މާލެ 93/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ރާބިޢާ ނަލަހިޔާ/ ތ.ވިލުފުށި 94/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާކިފާ ޢަބްދުﷲ މާތިލަ / ބ.ކުޑަރިކިލު 95/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މާޝިޠާ ވަލުތެރޭގެ / ތ. ވިލުފުށި 96/2015
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ދާއޫދު ދަފްތަރު ނަންބަރު 6044 97/2015
އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ނީނަވާ / ބ.ހިތާދޫ 98/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާރިފާ ޢަލީ އަތަމާގެ / ށ. މަރޮށި 99/2015
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިދު ލިލީމާގެ / ގދ. ވާދޫ 01/2016
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ރެޑިއަމްގެ / ރ. މަޑުއްވަރި 02/2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ސީނާ / ށ. މަރޮށި 03/2016
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަނީސް ނީސް / ބ. ތުޅާދޫ 04/2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝިމްޔާޒާ ނަރުގިސްމާގެ / ސ. މަރަދޫ 05/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މިލްނާ ހަވޭލި / ނ. ކުޑަފަރި 06/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝިފްޛާ މުޙައްމަދު މ.ނަލަހިޔާވިލާ / މާލެ 07/2016
އަލްއުސްތާޛާ ނާޒްލީ ޒުބައިރު ދުނބުރިމާގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 08/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝަހުމީލާ މުޙައްމަދު އެދުރުގެ / ގއ. ނިލަންދޫ 09/2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަމަތުﷲ ސާހިލް / ސ. މީދޫ 10/2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވިޝާމް ޖަލީލް ވ. ލަކީސެވަން / މާލެ 11/2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާހީ ނަސީމް ވ. ޒީނާބީޗް / މާލެ 12/2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަހުމީ ސީނަރީ / ގދ. މަޑަވެލި 13/2016
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން އަދުހަމު ސަބުދެލިގެ / ހއ. ކެލާ 14/2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިނާޝާ މާވިނަ / ކ. ކާށިދޫ 15/2016
އަލްއުސްތާޛާ ވަރުޖީނާ އިސްމާޢީލް ވިކްޓޯރިއަސް / ލ. މާވަށް 16/2016
އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ހޭޒްލީން / ފ. ފީއަލި 17/2016
އަލްއުސްތާޛް ފައިޞަލް އާދަމް ދެތަނޑިމާގެ / ހދ. ފިނޭ 18/2016
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަޢީމް ރުވާގުގެ / ރ. މަޑުއްވަރި 19/2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޟާ ހ. ޢުމަރުފަރު / މާލެ 20/2016
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ މއ. މަދްޔަން / މާލެ 21/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އީމާން ލަޠީފް ވ. އަސްނި / މާލެ 22/2016
އަލްއުސްތާޛާ ސަމާ ޙުސައިން މއ. ފޭރުގެ / މާލެ 23/2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރިޟާ އިސްމާޢީލް ދަފްތަރު. ނަންބަރު 7172 / މާލެ 24/2016
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޝާރިޢު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 840 / މާލެ 25/2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1980 / މާލެ 26/2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ބޯށިމާގެ / ނ. ވެލިދޫ 27/2016
އަލްއުސްތާޛު ޙަމްދޫން ޒާހިރު ސިގްނަލްގެ / ތ. މަޑިފުށި 28/2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނާޒް މއ. ވިންޓަރ ޕެލަސް / މާލެ 29/2016
އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފީޢު ސިގްނަލްގެ / ތ. މަޑިފުށި 30/2016
އަލްއުސްތާޛު ޢިނާޔަތު އަމީން ހުދުވިލާގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 31/2016
އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ވާފިރު ނޫރަންމާގެ / ގއ. ދާންދޫ 32/2016
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުﷲ ފަޒާ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 33/2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މީޝާ ހ. ސެމޯއާ / މާލެ 34/2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޟާ ނަސީމީވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ 35/2016
އަލްއުސްތާޛާ މެހެނާޒް ޙުސައިން ބީޗްވިލާ / ގއ. ދާންދޫ 36/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝަފާ މޫސާ ޝާކިރު ގޯލްޑަންކްއިން / ސ. މަރަދޫ 37/2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސިދުރަތު ސުރައްޔާމަންޒިލް / ގއ. ގެމަނަފުށި 38/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢަޠިއްޔާ ޙުސައިން އަބުހަރީގެ / ގއ. ދާންދޫ 39/2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސުހާނާ މެލަން / ކ. މާފުށި 40/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝަފީޤާ ނަޢީމް ބީޗްސައިޑް / ފ. ނިލަންދޫ 41/2016
އަލްއުސްތާޛު ޢާދިލް ޢަބްދުﷲ ގުމްރީގެ / ގއ. މާމެންދޫ 42/2016
އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން ހުޅުމާލެ. ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 01-ޖީ-62 / މާލެ 43/2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޟާމިރު ބަނަފުސާގެ / އއ. މަތިވެރި 44/2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު ބުރެވިމާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު 45/2016
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސިމާޙް ތުނޑި.ނޫރާނީއާގެ / ލ. ގަން 46/2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ މަންޒިލް / ޅ. ކުރެންދޫ 47/2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢާޞިމާ ދޭލިޔާގެ / ލ. ގާދޫ 48/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޠަމީނާ މުޙައްމަދު އަމަން / ޅ. ނައިފަރު 49/2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނައިނާ ނަސީމް އަތަމާގެ / މ. މުލައް 50/2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު ހަވީރީނާޒް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 51/2016
އަލްއުސްތާޛު ނައުފަލް އިބްރާހީމް ކުޅުދޫ ނަލަގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ 52/2016
އަލްއުސްތާޛާ މަންޝަމް ނަސީމް ޗާނދަނީވިލާ / ސ. މީދޫ 53/2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޞައުމާ ރުވޭސް / ރ. ކަނދޮޅުދޫ 54/2016
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝެހެނާ ބާޒީގެ / ސ. ހިތަދޫ 55/2016
އަލްއުސްތާޛާ މައިމޫނާ ޙުސައިން ހީނާމާގެ / ށ. ބިލެތްފަހި 56/2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޙައިފާ ގ. ޑޮލްފިންހައުސް / މާލެ 57/2016