ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ނިޔާޒު ފިނިފެންމާގެ / ތ.ވަންދޫ 91/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ އިބްރާހީމް ކާމިނީ / ހއ. އިހަވަންދޫ 92/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވެނީލާގެ /ވ.ފުލިދޫ 93/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ބިރިކިސަންޑާގެ / ގދ. ކޮނޑޭ 94/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަޙްމަދު ނަދުވާ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 95/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ވަޖީހު ފެންފިޔާޒުގެ / ރ. އަލިފުށި 96/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ރަންބުސްތާނުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި 97/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް އަމްޖަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ސޯސަންމާގެ/ ފ.ބިލެތްދޫ 98/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަލިގާ / ހއ. އިހަވަންދޫ 99/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ވަޙީދު ހިޔާވަހި / ހދ.ހިރިމަރަދޫ 01/2009 04-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ހާޝިމް ހަނދުވަރީމަންޒިލް / ސ.މަރަދޫ 02/2009 04-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަޙްމަދު މާދަޑު.ދޫނޑޭރެ / ޏ.ފުވައްމުލައް 03/2009 04-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބުދުލް މުޙްސިން ނޫރީފެހި/ ގއ.މާމެންދޫ 04/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ޒަމާނީވިލާ / ވ. ފެލިދޫ 05/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަދުނާނު ޙުސައިން ޖަވާހިރުމާގެ / ރ.މާކުރަތު 06/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޤާސިމް ހ. ވޭވަރ / މާލެ 07/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަބީބް ޕާމްޝޭޑް / ގދ. ތިނަދޫ 08/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަޢީދު މީނާނީޒް / ގދ.ތިނަދޫ 10/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަޖީބު ޢަލީ ސާނިޔާ / ސ.ފޭދޫ 11/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްވައްހާބް ޙަސަންފުޅު ތަރިވިދާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި 12/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން ކޮންގްރެސް / ސ.ހިތަދޫ 13/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަލީ މުޝްތަރީގެ / ހއ. ބާރަށް 14/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ފެހިވިލާގެ / ރ. އަނގޮޅިތީމު 15/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙަސަން ހަވީރީހިޔާ / އދ. މަންދޫ 16/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޢާމިރު ގުލާބީގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ 17/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަރީރު އެއްގަމުގެ / ސ.ހިތަދޫ 18/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާޞިރު އާވާޒުގެ / ށ. ގޮއިދޫ 19/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަދުނާނު ޢަބްދުﷲ ހުވަނދުމާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 20/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢަރޫޝާ މާހިރު ބަހާރުގެ / ރ. މަޑުއްވަރި 21/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސުވޭޒާ ނަޢީމް އަބްލަޣީގެ / ތ. ވިލުފުށި 22/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަސްރީނާ ހިޔަލީވިލާ / ސ. ހިތަދޫ 23/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޒާ ޢައިޝާ ނަޢީމް މ. ފާން / މާލެ 24/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ތައުމީނާ އެޅެހެށިގޭމާވައުގެ / ސ.ހުޅުދޫ 25/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް އާރިފް އީޓުޖެހިގެ / ނ. މާފަރު 26/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ވަޙީދު ރެސްޓްވިލާ / ސ. ހިތަދޫ 27/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ އައްސޭރި / ދ.ހުޅުދެލި 28/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު ވިލާޑީ ހައުސް / ދ. ވާނި 29/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހޯދަޑު.ހަރުމަލުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 30/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޤާދިރު އިބްރާހީމް ނޫވިލާ / ރ. ވާދޫ 31/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަމީދު ނާޞިރު ބުލޫހެވަން / ގއ.ގެމަނަފުށި 32/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ތައުފީޤު އެވަރެސްޓް / ހއ. ދިއްދޫ 33/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މޫސާ ދަފްތަރު ނަންބަރު 968 34/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު އާހިޔާ / ލ.މާބައިދޫ 35/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ނަސީމް ވެނަބުލީގެ / ގދ. ގައްދޫ 36/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގާކުރެވި / ގދ. ތިނަދޫ 37/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢާބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު ދިލްބަހާރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ 38/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހ. ނަދުވާ / މާލެ 39/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ޝަރާޒް / ބ. ގޮއިދޫ 40/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނާޝިދު އެވަރބްރައިޓް / ރ.އަލިފުށި 41/2009 15-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ވެލްކަމްގޭޓް / ޅ. ނައިފަރު 42/2009 15-01-2009