ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ރެޑިއަމްގެ / ރ. މަޑުއްވަރި 02/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ނާޒްލީ ޒުބައިރު ދުނބުރިމާގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 08/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަހުމީ ސީނަރީ / ގދ. މަޑަވެލި 13/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ވަރުޖީނާ އިސްމާޢީލް ވިކްޓޯރިއަސް / ލ. މާވަށް 16/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ މއ. މަދްޔަން / މާލެ 21/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އީމާން ލަޠީފް ވ. އަސްނި / މާލެ 22/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ސަމާ ޙުސައިން މއ. ފޭރުގެ / މާލެ 23/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޙަމްދޫން ޒާހިރު ސިގްނަލްގެ / ތ. މަޑިފުށި 28/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފީޢު ސިގްނަލްގެ / ތ. މަޑިފުށި 30/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢިނާޔަތު އަމީން ހުދުވިލާގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 31/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުﷲ ފަޒާ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 33/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝަފާ މޫސާ ޝާކިރު ގޯލްޑަންކްއިން / ސ. މަރަދޫ 37/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢަޠިއްޔާ ޙުސައިން އަބުހަރީގެ / ގއ. ދާންދޫ 39/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޠަމީނާ މުޙައްމަދު އަމަން / ޅ. ނައިފަރު 49/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނައިނާ ނަސީމް އަތަމާގެ / މ. މުލައް 50/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު ހަވީރީނާޒް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 51/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝެހެނާ ބާޒީގެ / ސ. ހިތަދޫ 55/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މައިމޫނާ ޙުސައިން ހީނާމާގެ / ށ. ބިލެތްފަހި 56/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޙައިފާ ގ. ޑޮލްފިންހައުސް / މާލެ 57/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝިމާޙް ހިރުދުމާގެ / ށ. ފުނަދޫ 58/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝަޒްރާ ސަޢީދު ދޮންވެލި / ގއ. ކޮލަމާފުށި 60/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ރިފްޢަތު ޢަބްދުﷲ ކަރަންކާގެ / މ. ވޭވަށް 62/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޖިނާޙާ ޢަލީ ރަޝީދު ސަންޑަލްވޫޑް / ގދ. ފިޔޯރީ 64/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ދިޔާނާ މަޖީދު ލިލީވިލާ / ބ. ގޮއިދޫ 65/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ނަޖީހާ ދޭލިޔާގެ / ލ. ފޮނަދޫ 66/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އިޙްސާން ސައިފަތްމާގެ / ސ. ހިތަދޫ 67/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝަހުދާ ހަނދުވަރުވިލާ / ށ. ކޮމަންޑޫ 68/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސިޔާމާ އަލިމަސްގެ / މ. ކޮޅުފުށި 69/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ރުޚުސާނާ އަޙްމަދު އާޒާދީގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި 71/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ސާދިޙު ނަޞީރު މީނާޒް / ގއ. ކޮލަމާފުށި 73/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ގ. ސިނަމާލެ 2 (11-02) / މާލެ 74/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާދިލާ ޖަޢުފަރު ބްލޫލައިޓް / މ. ރަތްމަންދޫ 75/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝިމާނާ އަޙްމަދު ހަދުވަރީގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 77/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޞަދުފާ ފަތުޙީ ހަދުވަރީގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި 78/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިޝާ ބާނި / ތ. ގުރައިދޫ 79/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަމާ ނާޡިމް ހ. ބްލޫމީޑް / މާލެ 80/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރުހްޝާ ނަޝީދު މ. ކަޅި / މާލެ 82/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝާޢިރާ ނިޒާރު ފަށުވިމާގެ / ހއ. ބާރަށް 90/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަލްމާސް ފާރޫޤު ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 11379 / މާލެ 92/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝިފާނާ ޢަލީ ސަލީމް ހ. މެލްބަން / މާލެ 93/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޚިލްނާ ރަޝީދު ލައިޓްނިންގވިލާ/ ގދ. ތިނަދޫ 95/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އުސްރަތު މުޙައްމަދު އަތަ / ޅ. ނައިފަރު 96/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝަލްފަތު ބީޗްސައިޑް / ސ. ހިތަދޫ 97/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޚަލްދާ މުޙައްމަދު ކަރަންކާގެ / ކ. ގާފަރު 98/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ސާރާ މުޙައްމަދު ސަންޑަލްވޫޑް / ސ. ހިތަދޫ 99/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަސްފާ ހަވީރީނާޒް / މ. ނާލާފުށި 100/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ މައުމޫން ލައިޓްހައުސް / ކ. ގުޅި 101/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ރިފްޝާނާ ޙަސަން ޖަވާހިރުވާދީ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 102/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރީޚާން ވަޙީދު ރީހާން މަންޒިލް / ވ. ފެލިދޫ 103/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އަފްޝާއު ރަޝީދު ގުލްޝަންގެ / ސ. މީދޫ 105/2016 17-10-2016