ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
ހުޝާމް ޒާހިދު ޝާހިލް / ހއ. މާރަންދޫ 02/2019 04-02-2019
އަމާނަތު އަޙްމަދު ޝަރީފު ސުހާނާވިލާ / ސ. ފޭދޫ 03/2019 04-02-2019
ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ބަނަފްސާގެ / ގއ. ނިލަންދޫ 04/2019 04-02-2019
މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަތްފުސްގެ / ހއ. ހޯރަފުށި 05/2019 04-02-2019
އަޙްމަދު ޝައްފާން މުޙައްމަދު ހ. ލޭޑީބާރޑް / މާލެ 06/2019 04-02-2019
ލުޖައިނާ މުޙައްމަދު މއ. ސެލްވިޔާ / މާލެ 07/2019 04-02-2019
ހަޒްރަތު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުޅުމާލެ. 10095 / މާލެ 08/2019 04-02-2019
މަރްޔަމް ހުދާ ދަފްތަރު. ނަމްބަރު ދރ 1125 / މާލެ 09/2019 04-02-2019
އަޙްމަދު އިޔާދު ގ. ރަތްގައު / މާލެ 10/2019 04-02-2019
މުޙައްމަދު ޞާމިދު ހަނދުވަރު / މ. ރަތްމަންދޫ 11/2019 04-02-2019
މުޙައްމަދު ޙުސާމު އުދަރެސް / ށ. ފުނަދޫ 12/2019 04-02-2019
ޒަރީނާ އިބްރާހީމް ގުލްފާމުގެ / ބ. ތުޅާދޫ 13/2019 04-02-2019
ފާޠިމަތު ޝަމީމް އާފަތިސް / ގދ. ތިނަދޫ 14/2019 04-02-2019
ޙައްވާ ޝާހިދާ އާތިލަ / ހއ. ދިއްދޫ 15/2019 04-02-2019
އަޙްމަދު ޞިއްދީޤު ހ. ކަދޮޅުމާގެ / މާލެ 16/2019 04-02-2019
ފަރުޙަތު ޙަބީބު ދޫރެސް / ބ. ކުޑަރިކިލު 17/2019 04-02-2019
ޙުސައިން ފަރުހާދު ރަނައުރާމާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ 18/2019 04-02-2019
ޢަބްދުﷲ މުޢީދު ޢާމިރު ހިޔާވަހި / ބ. ކެންދޫ 19/2019 04-02-2019
އިސްމާޢީލް މުޝާން ޢަދުނާން މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ / މާލެ 20/2019 04-02-2019
އިބްރާހީމް ޢާދިލް ވާދީ / ލ. މާބައިދޫ 21/2019 04-02-2019
ޢާއިޝަތު އަޒޫރު ސަންޝައިން / ސ. ހުޅުދޫ 22/2019 04-02-2019
އާމިނަތު ރިފްޤާ މ. ވައިޓްފިޝް / މާލެ 23/2019 04-02-2019
އިބްރާހީމް ސާލިމު މުޙައްމަދު ހުޅުދޫގެ / ސ. ފޭދޫ 24/2019 04-02-2019
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދިލްކުޝާގެ / ށ. ކޮމަންޑޫ 25/2019 04-02-2019
ޙުސައިން ޝާފިޢު އުދަރެސް / ށ. ފޭދޫ 26/2019 04-02-2019
ޢަބްދުﷲ ފިޔާޒު ފަރެސްޓަރ / ލ.މާވަށް 27/2019 04-02-2019
އަޙްމަދު ނާޢިދު މުރިގު / ސ.މީދޫ 28/2019 04-02-2019
ޢަލީ ރަޝީދު އެލީޒާ / ބ.އޭދަފުށި 29/2019 04-02-2019
އިބްރާހީމް ނާޞިޙް ލަކީ، ޅ. ކުރެންދޫ 30/2019 04-02-2019
ޝައިމާ އަޙްމަދު ހ. ޒޯނިޔާ / މާލެ 31/2019 04-02-2019
ރައުފާ މޫސާ ފިނިހިޔާގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި 32/2019 04-02-2019
ޢަބްދުﷲ މިފްޒާލް ދުވެލި / އއ. ތޮއްޑޫ 33/2019 04-02-2019
މަރްޔަމް ސަޢީދު ފެހިވިނަ / ރ. މަޑުއްވަރި 34/2019 04-02-2019
ޢަބްދުﷲ މަސާމް ކަންމަތީގެ / ތ. ތިމަރަފުށި 35/2019 04-02-2019
ޝަމީޙާ ވަޙީދު ސަބާނާ / ރ. އަލިފުށި 36/2019 04-02-2019
މުޙައްމަދު ޠާހާ އުފަންވެލި / ނ. ހޮޅުދޫ 37/2019 04-02-2019
މަރްޔަމް ރިޝްފާ ނިއޯލައިން / ރ. އަލިފުށި 38/2019 04-02-2019
އަޙްމަދު ނާޒިލް މުޙައްމަދު ހުވަނދުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު 39/2019 04-02-2019
ޢިމްރާން އަޙްމަދު ޖަންބުމާގެ/ ގދ. ފިޔޯރީ 40/2019 04-02-2019
ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް ޝީވީޑް / ކ. ގުރައިދޫ 41/2019 04-02-2019
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޢީމް ސޯސަންމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ 42/2019 04-02-2019
ފާޠިމަތު ޝަހުލާ އިރުމަތީގެ / އއ. ރަސްދޫ 43/2019 04-02-2019
ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ހުޅުމާލެ. ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ1-1-އޭ / މާލެ 44/2019 04-02-2019
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ގ. ފުލްމޫން / މާލެ 45/2019 04-02-2019
ޣާނިމް ޙުސައިން ހަބަރުގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި 46/2019 04-02-2019
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7326 / މާލެ 47/2019 04-02-2019
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ބޮކަރުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ 48/2019 04-02-2019
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ނާޒް / ހއ. މުރައިދޫ 49/2019 04-02-2019
ޢަޒީފް ޢައްބާސް ތަޑިރަތްމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 50/2019 04-02-2019
ޙާމިދާ އިދުރީސް ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 05-1-173 51/2019 04-02-2019