ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބަހާރީފަތިސް / ކ. ހުރާ 106/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސާލިމާ އާސިމާ މަންޒިލް / ހއ. އިހަވަންދޫ 107/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ތަސްލީމާ ގ. ދޮންބަގީޗާގެ / މާލެ 108/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ވަފާ މުޙައްމަދު ވާފިރު ރަންދޯދި / މ. ކޮޅުފުށި 110/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ދ. މީދޫ 113/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު ހިތަށްފިނިވާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 115/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަހުމާ އާސާމް / ސ. މީދޫ 117/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ފަރަހަނާޒް މުޙައްމަދުދީދީ ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6824 / މާލެ 118/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު މއ. އާޕިޔާ / މާލެ 120/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ރަޝާ މ. މުސްތަފާ އާބާދު / މާލެ 123/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އީމާން އާރާސްތު / ތ. ތިމަރަފުށި 130/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނާއިލާ ވީވަރު / ބ. ގޮއިދޫ 134/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޞިފާ ހ. މަލާގާ / ކ.މާލެ 135/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ މަފާޛު ބްލޫހައުސް / މ. ރަތްމަންދޫ 136/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ކަމާލް ފޮނިތޮށިގެ / ގއ. ދާންދޫ 01/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ސައިމާވިލާ / ރ.މަޑުއްވަރި 02/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަފީޢު މ. ތްރީ ސިސްޓަރސް / މާލެ 03/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢިއްފާ އަޝްރަފް ހ. ރޭ / މާލެ 04/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަޢީމް ރާޝިދާމަންޒިލް / ރ. މީދޫ 05/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޙުމަދާ އަޙްމަދު މ. ސީނިއާވިލާ / މާލެ 06/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ޖަންނަތް އާދަމް އިރުދޭމާގެ / އދ. ހަންޏާމީދޫ 07/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މާހިރު ޖަބުރޯލްމާގެ / މ. މުލައް 09/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ދާނިޝް މުޙައްމަދު އަމީން މއ. މާންދޫގޭދެކުނުގެ / މާލެ 10/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރިމާޒު އިއްތިފާގު / ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ 11/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްރަޝީދު ގ. ފްލާވަރސްވީޓް / މާލެ 12/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު މ. ތްރީ ސިސްޓަރސް / މާލެ 13/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޢިމްރާން އިބްރާހީމް ސައިމާ / ދ. މީދޫ 14/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މިޛުޢާން ރަތްވިލާގެ /ފ. މަގޫދޫ 15/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިހާބު ކަޑުއޮޅި / ގއ ވިލިނގިލި 16/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަޢާދާ ނަޝޭމަން/ ރ. އުނގޫފާރު 17/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ރަޝީދު މަލާޒު / ށ. މާއުނގޫދޫ 19/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނަބާހާ ޝާދީވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ 20/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ އަޙްމަދު ތާރީފް / ބ. އޭދަފުށި 21/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނައުޝާދު ހުދުވިލާގެ / ސ. މީދޫ 22/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މައިލާން ހ. މޫންލައިޓްވެލީ / މާލެ 23/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޞަބާޙު ޢުޘްމާނު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-1-87 24/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ޕިންކް ހައުސް / ސ.ފޭދޫ 25/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޚަލީލް ފިޔާތޮށިގެ / ށ. ގޮއިދޫ 26/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާފިޔާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8946 27/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ސައުސަން ޢަލީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 265 28/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޙަމްޒާ ޚަލީލް ގ. ސުރުމުތި / މާލެ 29/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޙްމަދު ގ. ސިނަމާލެ 2 04-13 30/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޖަމްޝީދާ ޖަޢުފަރު ފީރޯޒުގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ 31/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ ވަޙީދު ވިނަ / ހއ. ކެލާ 32/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ފުއާދު އިރުމަތީގެ / ށ. ބިލެތްފަހި 33/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނުހާ އަލިމަސްގެ / ސ. މަރަދޫ 34/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރައިޝަމް ނިއުފްލާވަރ / ގއ.ގެމަނަފުށި 35/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ފަރީދާ ކާރނޭޝަންމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ 36/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢުދާން މ. ޕެޓީބަރޑް / މާލެ 37/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝަޒްރާ ސަލީމް ގިރިޓީގެ / ގއ. ދާންދޫ 38/2018 08-04-2018