ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
Toggle ( 50 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު މމހ ދަފްތަރު 1880 01/1990 10-02-1990
އަލްއުސްތާޛް ޢަދްނާން ޔޫސުފް ޖަވާހިރުމާގެ / ބ.ކެންދޫ 03/1990 06-06-1990
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރު 2560 02/1991 13-04-1991
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް ގ. ރޭނިސް / މާލެ 02/1992 20-01-1992
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު ގ.އަސްމަހި / ކ.މާލެ 03/1992 20-01-1992
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހިޔަލީގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 06/1992 20-01-1992
އަލްއުސްތާޛް އިދުހާމް މުޢިއްޒު ޢަދްނާން މ.ގުލްފާމުގެ / މާލެ 01/1993 05-04-1993
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު މ.ސަބްރާތު / މާލެ 03/1993 21-10-1993
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް ގ.ވެލެންސިއާ / ކ.މާލެ 01/1994 25-01-1994
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މއ.އައިވަރީހައުސް / މާލެ 06/1994 23-02-1994
އަލްއުސްތާޛް ޤާސިމް ޢަލީ ދަފްތަރު ނަމްބަރު 4386 / މާލެ 08/1994 23-02-1994
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢާމިރު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1684 09/1994 16-03-1994
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަމްޖަދު ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް 9 ސީ - 2 ސީ 10/1994 16-03-1994
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފް ދަފުތަރު ނަންބަރު 2111 12/1994 28-04-1994
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު މއ.ޑޯންޝައިން / މާލެ 15/1994 27-08-1994
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މއ.ކޮމްރެޑްވިލާ / މާލެ 16/1994 01-09-1994
އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ހަސަންކާރިގެ / ސ.މީދޫ 19/1994 15-11-1994
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު މ.އާސްތާނާ / މާލެ 01/1995 13-07-1995
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މުތް 2 / ހުޅުމާލެ 02/1996 20-01-1996
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް ވ. ހަވާސް 04/1996 20-01-1996
އަލްއުސްތާޛް ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު ދަފްތަރު ނަމްބަރު 5378 / މާލެ 05/1996 20-01-1996
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ ދިވެތި / ގދ. ތިނަދޫ 06/1996 06-02-1996
ޑރ.ޙަސަން ސަޢީދު ދިއްގާގަސްދޮށުގެ / ސ.ފޭދޫ 01/1997 24-02-1997
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޤު ނިވައިދޮށުގެ / ސ.ހިތަދޫ 01/1998 22-02-1998
އަލްއުސްތާޛް ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ދަފްތަރު ނަމްބަރު 6993 / މާލެ 02/1998 22-02-1998
އަލްއުސްތާޛް ޢިސްމާޢީލް މޫސާ ދޮޅަސް / ހުޅުމާލެ 03/1998 17-05-1998
އަލްއުސްތާޛް ޒުބައިރު އަޙްމަދު މަނިކު ހ.އަމަން 04/1999 29-04-1999
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޝާޢިރު މ. ފުރަހަނިއާގެ / މާލެ 05/1999 29-04-1999
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޒަނީނު އާދަމް ގ. މާލޭހިޔާ 2 01-14 / މާލެ 08/1999 29-04-1999
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ގ. ފަރިދޫ / މާލެ 09/1999 29-04-1999
އަލްއުސްތާޛާ ޒޫނާ މުޙައްމަދު ނާރެސް / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 12/1999 03-05-1999
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމް ޕިކެޑްލީ / ހދ.މަކުނުދޫ 17/1999 16-05-1999
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަފީޤު މ.ޠާއިފް / މާލެ 21/1999 30-06-1999
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ފްލެޓް 02-3-100 ހުޅުމާލެ 23/1999 30-06-1999
އަލްއުސްތާޛާ ދީނާ ޙުސައިން މ.މާލިމީގެ / މާލެ 25/1999 28-06-1999
ޑރ.އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މ.ސީނާ / ކ.މާލެ 26/1999 18-07-1999
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ގޯރަންވިލާ / ސ. ހުޅުދޫ 05/2000 18-10-2000
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުރާދު މއ.ބްލޫގްރާސް / މާލެ 06/2000 29-10-2000
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަޠީފް ހ.ސީވީޑް / މާލެ 07/2000 29-10-2000
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު މއ. ޑޯންޝައިން 08/2000 29-11-2000
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝާފިޔާ މ.އަރީކާ / މާލެ 10/2000 29-11-2000
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން މަޢާޒް ޝަރީފު މ.ވެލަގަލި 02/2001 26-02-2001
އަލްއުސްތާޛް މަޒްލާން ރަޝީދު ގ.ރަތްވިލާގެ / މާލެ 03/2001 26-02-2001
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސިރާޖް ފިފްޓީފްލާވަރ / އއ.އުކުޅަސް 01/2002 10-01-2002
އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް ހ.ރަތްކުންނާރުގެ 02/2002 09-05-2002
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަފީފް ގުލްބަހާރުގެ / ބ. ތުޅާދޫ 06/2002 09-05-2002
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު އަނބުގަސްދޮށުގެ / ހއ.ކެލާ 07/2002 09-05-2002
އަލްއުސްތާޛާ ފަރީޝާ އާދަމް ގ.ވަޒަންވެހި / މާލެ 12/2002 16-05-2002
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އާދަމް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 3087 / މާލެ 13/2002 17-06-2002
އަލްއުސްތާޛާ ޖިހާދާ އަނީސް ބްލޫރޯސް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 16/2002 17-06-2002