ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ސިތާރާވާދީ / މ.މުލައް 15/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝާހް ބީޗްހައުސް / ގއ.ވިލިނގިލި 16/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް އުސާމާ މޫސާ ޗަމަން / ށ. ކޮމަންޑޫ 20/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމް މާލެ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޙާއްސަ ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 8597 23/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާނާ ހ.ޝިފާނާވިލާ / ކ.މާލެ 25/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް އަޝްރަފް ރަޝީދު ދަފްތަރު 3875 30/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު ރަނައުރާގެ / ބ. ހިތާދޫ 31/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙަސަން ގ.ޗެރީހައުސް / މާލެ 33/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު ހ.ސޭންޑީބީޗް / މާލެ 38/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޢާލިމް އެމެޒަން / ގއ. ދާންދޫ 39/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް ހާތިފް ޙިލްމީ ގ. ޑޭޒީފެހި 45/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު ޒެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 47/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޔާސިރު މ. ހުއިވަނި 01/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ނޫރާނީމާގެ / ނ. ހެނބަދޫ 03/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު ރަތްވިލާގެ / ފ. މަގޫދޫ 04/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަމްބަރު 2302 07/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް ޚަދީޖާ ޝަބީން މ.ނިޔަދުރުމާގެ / މާލެ 11/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙައިފާ ގ.ރީތިފެހި / މާލެ 12/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ ގ. ވަޑިނޮޅުގެ / މާލެ 14/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު މާލެ ދަފްތަރު 5514 15/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ފަޔާޟް ޖަވާހިރުމާގެ / އއ. ހިމަންދޫ 17/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ތައުފީޤް ޑޭޒީމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ 18/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަބީލާ އިބްރާހީމް ނަޞީރު އުފަންތުނޑި / ސ.މަރަދޫފޭދޫ 19/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު މޭނާ/ގދ.މަޑަވެލި 20/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް ފިނިވާގެ / އއ. މަތިވެރި 21/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ ލައިލާ މަނިކު މ. ގުލިސްތާނުގެ / މާލެ 24/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢައްފާން ޝާފިޢީ ސަނދުރަ 1 / ހުޅުމާލެ 25/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޡާމް ފުނަމާގެ / ބ.ދަރަވަންދޫ 02/2008 24-02-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް މއ. ހެބޫދޫގެ / މާލެ 03/2008 24-02-2008
އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް ފިނިރޯޅިވާދީ / ސ. ފޭދޫ 04/2008 24-02-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފުސްތުޅާގެ / ރ.އަލިފުށި 09/2008 14-05-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދާރުއްސަލާމް / ގއ.ކޮނޑޭ 106/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަޠީފު ޢަލީ ސީލިންކް / ސ.ފޭދޫ 110/2008 30-12-2008
އަލްއުސްތާޛް ނަދީމް އިބްރާހީމް ދަފްތަރު 7006 13/2008 29-09-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢައްބާސް މުޙައްމަދު މާދަޑު.ވާޅުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 19/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އިރުމަތީގެ / ތ.ވިލުފުށި 22/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މަންޞޫރު އިބްރާހީމް އަސްރަފީގެ / ދިގުވާނޑު / ޏ.ފުވައްމުލައް 23/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ އަލިމަސްގެ / ގއ.ގެމަނަފުށި 24/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަކީލް ސިޔާމާމަންޒިލް / އއ.ފެރިދޫ 25/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ ނަލަމަލަ / ލ.މާވަށް 28/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙަލީމް އެލްޕާޝޯ / ނ.ވެލިދޫ 29/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޚައިރާތު / ހުޅުމާލެ 30/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު ޗާންދަނީގެ / ގދ.ގައްދޫ 31/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވ.އަކަރަކަރަ / މާލެ 43/2008 19-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ވައިމަތީގެ / ބ. ތުޅާދޫ 45/2008 19-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު މއ.މޮންޓްރީލް / މާލެ 46/2008 19-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙުސައިން މުނިޔާގެ / ބ. ކެންދޫ 48/2008 19-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޚާލިދު ޤާސިމް ރޯޒީ / ކ.ތުލުސްދޫ 56/2008 27-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަޒީމް ޙަސަން ގިފްޓް / ގއ.ވިލިނގިލި 61/2008 27-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބުދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުލްޙަކީމު ކަރަންކާގެ / ގއ.ނިލަންދޫ 73/2008 18-12-2008