ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާދަމް ޗަންޕާމާގެ / އއ.މާޅޮސް 76/2008 18-12-2008
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަންދީދީ ބުލޫލައިޓް / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 77/2008 18-12-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ރޯޒްމީޑު / ބ.ދަރަވަންދޫ 85/2008 18-12-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަޙްމަދު މާދަޑު.ދޫނޑޭރެ / ޏ.ފުވައްމުލައް 03/2009 04-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަދުނާނު ޙުސައިން ޖަވާހިރުމާގެ / ރ.މާކުރަތު 06/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަޢީދު މީނާނީޒް / ގދ.ތިނަދޫ 10/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަޖީބު ޢަލީ ސާނިޔާ / ސ.ފޭދޫ 11/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސުވޭޒާ ނަޢީމް އަބްލަޣީގެ / ތ. ވިލުފުށި 22/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ތައުމީނާ އެޅެހެށިގޭމާވައުގެ / ސ.ހުޅުދޫ 25/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް އާރިފް އީޓުޖެހިގެ / ނ. މާފަރު 26/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ވަޙީދު ރެސްޓްވިލާ / ސ. ހިތަދޫ 27/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ އައްސޭރި / ދ.ހުޅުދެލި 28/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަމީދު ނާޞިރު ބުލޫހެވަން / ގއ.ގެމަނަފުށި 32/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު އާހިޔާ / ލ.މާބައިދޫ 35/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނާޝިދު އެވަރބްރައިޓް / ރ.އަލިފުށި 41/2009 15-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ވާޞިފް އަޙްމަދު ޖަންބުގެ / ރ.ކިނޮޅަސް 44/2009 15-01-2009
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަފްޒަމް ޒުހުރީ ހ.ޕެންޓޮންވިލާ / މާލެ 48/2009 12-04-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން ބަސަރާ/ ތ.ވިލުފުށި 49/2009 31-12-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު މާތޮޑާ އަވަށް-ރޭއަލިވާގެ / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 50/2009 12-04-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާފިޢު އުދަރެސް / ހއ.އިހަވަންދޫ 51/2009 12-04-2009
އަލްއުސްތާޛާ ޣަނިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މއ.ލެއްގި / މާލެ 53/2009 12-04-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު ގަލްގާސްގެ / ކ.ދިއްފުށި 54/2009 22-07-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒީނިޔާ ފީރޯޒުގެ / ކ.ދިއްފުށި 56/2009 22-07-2009
އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ ޝަރީފް ދެތަނޑިމާގެ / ސ. ހުޅުދޫ 61/2009 22-07-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އުޝާމް ވ. ވަސްމީރުފިޔަ / ކ. މާލެ 62/2009 22-07-2009
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ވިޝާމް މ.ހަނީޑިއު 66/2009 15-11-2009
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ/ ފ.ނިލަންދޫ 68/2009 15-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ މއ.މާފަތްވަރު / ކ.މާލެ 69/2009 18-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު އިރުދޭމާގެ / ތ. ކިނބިދޫ 71/2009 18-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ހަނާ ވަޙީދު މ. ހާޑްރޮކް / މާލެ 72/2009 18-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާލާ ތަބުލާގެ/ސ.ހިތަދޫ 73/2009 15-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ ޒެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 74/2009 15-11-2009
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަސީމް ނޫރާނީއާގެ / ގދ.ވާދޫ 06/2010 03-03-2010
އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ހ. ލަކީކޯނަރ / މާލެ 08/2010 03-03-2010
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް މިޒްނާ ޝަރީފް ހ.ދެނޫ / މާލެ 09/2010 03-03-2010
އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނީ މުބާރިކް ގަސްކަރަ / ނ. މަނަދޫ 11/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢާޡިމް ފުނަމާގެ / އދ.ހަންޏާމީދޫ 13/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ވިނަރެސް / ވ.ފެލިދޫ 17/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޔާމީން ހ. ދިއްލީގެ / މާލެ 19/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަޙްމަދު ބިއްދޮށުގެ / ފ.ނިލަންދޫ 20/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝެޒްލީނާ މަދޮށިމާވިލާ/ ސ.ފޭދޫ 22/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު ބެލޫން / ސ.ފޭދޫ 24/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛާ ޒުމްރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެޕީލައިފް / ހއ.ތަކަންދޫ 25/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަޢީދު ސީނާހައުސް/ ގދ.ގައްދޫ 26/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ އަޙްމަދު ކެކުރިމާގެ / ލ.މާމެންދޫ 27/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ އަލޭރު / ކ.ތުލުސްދޫ 28/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛާ ނުހާ އަބްދުލްޢަޒީޒް ރިހިވެލި/ބ.ހިތާދޫ 29/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިޔާސް ވިޓުރިޔާ / ސ.މީދޫ 31/2010 24-05-2010
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް މޯނިންގްވިލާ / ފ.ބިލެތްދޫ 33/2010 24-05-2010
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަލީ ހުސްނުހީނާގެ / ސ.ފޭދޫ 39/2010 08-09-2010