ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
Toggle 01/1990 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު މމހ ދަފްތަރު 1880 01/1990 10-02-1990
Toggle 03/1990 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަދްނާން ޔޫސުފް ޖަވާހިރުމާގެ / ބ.ކެންދޫ 03/1990 06-06-1990
Toggle 02/1991 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރު 2560 02/1991 13-04-1991
Toggle 02/1992 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް ގ. ރޭނިސް / މާލެ 02/1992 20-01-1992
Toggle 03/1992 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު ގ.އަސްމަހި / ކ.މާލެ 03/1992 20-01-1992
Toggle 03/1993 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު މ.ސަބްރާތު / މާލެ 03/1993 21-10-1993
Toggle 01/1994 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް ގ.ވެލެންސިއާ / ކ.މާލެ 01/1994 25-01-1994
Toggle 06/1994 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މއ.އައިވަރީހައުސް / މާލެ 06/1994 23-02-1994
Toggle 09/1994 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢާމިރު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1684 09/1994 16-03-1994
Toggle 15/1994 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު މއ.ޑޯންޝައިން / މާލެ 15/1994 27-08-1994
Toggle 19/1994 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ހަސަންކާރިގެ / ސ.މީދޫ 19/1994 15-11-1994
Toggle 01/1995 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު މ.އާސްތާނާ / މާލެ 01/1995 13-07-1995
Toggle 02/1996 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މުތް 2 / ހުޅުމާލެ 02/1996 20-01-1996
Toggle 04/1996 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް ވ. ހަވާސް 04/1996 20-01-1996
Toggle 05/1996 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު ދަފްތަރު ނަމްބަރު 5378 / މާލެ 05/1996 20-01-1996
Toggle 01/1997 ( 1 )
ޑރ.ޙަސަން ސަޢީދު ދިއްގާގަސްދޮށުގެ / ސ.ފޭދޫ 01/1997 24-02-1997
Toggle 03/1998 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢިސްމާޢީލް މޫސާ ދޮޅަސް / ހުޅުމާލެ 03/1998 17-05-1998
Toggle 05/1999 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޝާޢިރު މ. ފުރަހަނިއާގެ / މާލެ 05/1999 29-04-1999
Toggle 08/1999 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޒަނީނު އާދަމް ގ. މާލޭހިޔާ 2 01-14 / މާލެ 08/1999 29-04-1999
Toggle 09/1999 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ގ. ފަރިދޫ / މާލެ 09/1999 29-04-1999
Toggle 12/1999 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޒޫނާ މުޙައްމަދު ނާރެސް / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 12/1999 03-05-1999
Toggle 21/1999 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަފީޤު މ.ޠާއިފް / މާލެ 21/1999 30-06-1999
Toggle 23/1999 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ފްލެޓް 02-3-100 ހުޅުމާލެ 23/1999 30-06-1999
Toggle 25/1999 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ދީނާ ޙުސައިން މ.މާލިމީގެ / މާލެ 25/1999 28-06-1999
Toggle 05/2000 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ގޯރަންވިލާ / ސ. ހުޅުދޫ 05/2000 18-10-2000
Toggle 06/2000 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުރާދު މއ.ބްލޫގްރާސް / މާލެ 06/2000 29-10-2000
Toggle 07/2000 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަޠީފް ހ.ސީވީޑް / މާލެ 07/2000 29-10-2000
Toggle 08/2000 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު މއ. ޑޯންޝައިން 08/2000 29-11-2000
Toggle 02/2001 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން މަޢާޒް ޝަރީފު މ.ވެލަގަލި 02/2001 26-02-2001
Toggle 03/2001 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މަޒްލާން ރަޝީދު ގ.ރަތްވިލާގެ / މާލެ 03/2001 26-02-2001
Toggle 01/2002 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސިރާޖް ފިފްޓީފްލާވަރ / އއ.އުކުޅަސް 01/2002 10-01-2002
Toggle 02/2002 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް ހ.ރަތްކުންނާރުގެ 02/2002 09-05-2002
Toggle 06/2002 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަފީފް ގުލްބަހާރުގެ / ބ. ތުޅާދޫ 06/2002 09-05-2002
Toggle 07/2002 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު އަނބުގަސްދޮށުގެ / ހއ.ކެލާ 07/2002 09-05-2002
Toggle 22/2002 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙިސާން ޙުސައިން މ. ނޫހިރި / މާލެ 22/2002 31-10-2002
Toggle 03/2003 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙް ޓޯކިޔޯވިލާ / އދ. ދަނގެތި 03/2003 20-02-2003
Toggle 07/2003 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު ފިނިވާގެ/ ގދ.ތިނަދޫ 07/2003 01-09-2003
Toggle 08/2003 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު މ.ކުޅިދޮށުގެ / މާލެ 08/2003 29-09-2003
Toggle 09/2003 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު މ.ހިޔަމަ / މާލެ 09/2003 20-10-2003
Toggle 12/2003 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު ރަޝާދު މއ.ކެލާގެއާގެ / މާލެ 12/2003 18-11-2003
Toggle 11/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ދަފްތަރު 2894 11/2004 13-05-2004
Toggle 15/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރިފްނާ ލަޠީފް ވ.ސިނަމާލެ 4 (05-2) 15/2004 13-05-2004
Toggle 16/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ގ.ގޮފި / މާލެ 16/2004 13-05-2004
Toggle 18/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަލީ ގ. ރޭނިސް / މާލެ 18/2004 21-07-2004
Toggle 24/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުޅުމާލެ R14-06 24/2004 22-07-2004
Toggle 25/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޖައުފަރު ރަޝީދު ދަފްތަރު ނަންބަރު 7499 25/2004 22-07-2004
Toggle 26/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޝަފީޤް ރީޙުއްޞަބާ / ޅ.ކުރެންދޫ 26/2004 22-07-2004
Toggle 33/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ހ.ހިޔާކަން / މާލެ 33/2004 21-10-2004
Toggle 34/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވ.ނަޖުހިޔާ 34/2004 21-10-2004
Toggle 37/2004 ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު ދަފްތަރު 6249 37/2004 09-12-2004