ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފިޒާން ގ.ލިއެނާ / މާލެ 09/2005 05-05-2005
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަފާޒް ވަޖީޙް މ. ހަޒާރުމާގެ / ކ. މާލެ 10/2005 05-05-2005
އަލްއުސްތާޛާ މުޙައްމަދު އަނިލް ސީނިޔާގެ / ސ. ފޭދޫ 15/2005 18-07-2005
އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ކަނީރުވިލާ / ގދ.ގައްދޫ 24/2005 14-11-2005
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފު އަލިދޯދި / ގދ. ތިނަދޫ 32/2005 14-11-2005
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝުޖާޢު ފަހަލަ / ޅ. ހިންނަވަރު 02/2006 24-04-2006
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ފެޒްލީން މ.ތިލައައްސޭރި / މާލެ 10/2006 18.09.2006
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާކިރު ހިނރުދުގަސްދޮށުގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށި 11/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ސިތާރާވާދީ / މ.މުލައް 15/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝާހް ބީޗްހައުސް / ގއ.ވިލިނގިލި 16/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް އުސާމާ މޫސާ ޗަމަން / ށ. ކޮމަންޑޫ 20/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމް މާލެ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޙާއްސަ ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 8597 23/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާނާ ހ.ޝިފާނާވިލާ / ކ.މާލެ 25/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް އަޝްރަފް ރަޝީދު ދަފްތަރު 3875 30/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު ރަނައުރާގެ / ބ. ހިތާދޫ 31/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު ޒެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 47/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޔާސިރު މ. ހުއިވަނި 01/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙައިފާ ގ.ރީތިފެހި / މާލެ 12/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު މާލެ ދަފްތަރު 5514 15/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ފަޔާޟް ޖަވާހިރުމާގެ / އއ. ހިމަންދޫ 17/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ތައުފީޤް ޑޭޒީމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ 18/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު މޭނާ/ގދ.މަޑަވެލި 20/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ ލައިލާ މަނިކު މ. ގުލިސްތާނުގެ / މާލެ 24/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢައްފާން ޝާފިޢީ ސަނދުރަ 1 / ހުޅުމާލެ 25/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޡާމް ފުނަމާގެ / ބ.ދަރަވަންދޫ 02/2008 24-02-2008
އަލްއުސްތާޛް ނަދީމް އިބްރާހީމް ދަފްތަރު 7006 13/2008 29-09-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙަލީމް އެލްޕާޝޯ / ނ.ވެލިދޫ 29/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޚައިރާތު / ހުޅުމާލެ 30/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވ.އަކަރަކަރަ / މާލެ 43/2008 19-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު މއ.މޮންޓްރީލް / މާލެ 46/2008 19-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙުސައިން މުނިޔާގެ / ބ. ކެންދޫ 48/2008 19-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަޢީދު މީނާނީޒް / ގދ.ތިނަދޫ 10/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސުވޭޒާ ނަޢީމް އަބްލަޣީގެ / ތ. ވިލުފުށި 22/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް އާރިފް އީޓުޖެހިގެ / ނ. މާފަރު 26/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ވަޙީދު ރެސްޓްވިލާ / ސ. ހިތަދޫ 27/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު މާތޮޑާ އަވަށް-ރޭއަލިވާގެ / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 50/2009 12-04-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާފިޢު އުދަރެސް / ހއ.އިހަވަންދޫ 51/2009 12-04-2009
އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ ޝަރީފް ދެތަނޑިމާގެ / ސ. ހުޅުދޫ 61/2009 22-07-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އުޝާމް ވ. ވަސްމީރުފިޔަ / ކ. މާލެ 62/2009 22-07-2009
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ވިޝާމް މ.ހަނީޑިއު 66/2009 15-11-2009
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ/ ފ.ނިލަންދޫ 68/2009 15-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ މއ.މާފަތްވަރު / ކ.މާލެ 69/2009 18-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާލާ ތަބުލާގެ/ސ.ހިތަދޫ 73/2009 15-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ ޒެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 74/2009 15-11-2009
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް މިޒްނާ ޝަރީފް ހ.ދެނޫ / މާލެ 09/2010 03-03-2010
އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނީ މުބާރިކް ގަސްކަރަ / ނ. މަނަދޫ 11/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢާޡިމް ފުނަމާގެ / އދ.ހަންޏާމީދޫ 13/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޔާމީން ހ. ދިއްލީގެ / މާލެ 19/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝެޒްލީނާ މަދޮށިމާވިލާ/ ސ.ފޭދޫ 22/2010 18-04-2010
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިޔާސް ވިޓުރިޔާ / ސ.މީދޫ 31/2010 24-05-2010