ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
Toggle ( 50 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު މމހ ދަފްތަރު 1880 01/1990 10-02-1990
އަލްއުސްތާޛް ޢަދްނާން ޔޫސުފް ޖަވާހިރުމާގެ / ބ.ކެންދޫ 03/1990 06-06-1990
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރު 2560 02/1991 13-04-1991
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް ގ. ރޭނިސް / މާލެ 02/1992 20-01-1992
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް ގ.ވެލެންސިއާ / ކ.މާލެ 01/1994 25-01-1994
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މއ.އައިވަރީހައުސް / މާލެ 06/1994 23-02-1994
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢާމިރު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1684 09/1994 16-03-1994
އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ހަސަންކާރިގެ / ސ.މީދޫ 19/1994 15-11-1994
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު މ.އާސްތާނާ / މާލެ 01/1995 13-07-1995
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް ވ. ހަވާސް 04/1996 20-01-1996
އަލްއުސްތާޛް ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު ދަފްތަރު ނަމްބަރު 5378 / މާލެ 05/1996 20-01-1996
ޑރ.ޙަސަން ސަޢީދު ދިއްގާގަސްދޮށުގެ / ސ.ފޭދޫ 01/1997 24-02-1997
އަލްއުސްތާޛް ޢިސްމާޢީލް މޫސާ ދޮޅަސް / ހުޅުމާލެ 03/1998 17-05-1998
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޝާޢިރު މ. ފުރަހަނިއާގެ / މާލެ 05/1999 29-04-1999
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ގ. ފަރިދޫ / މާލެ 09/1999 29-04-1999
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަފީޤު މ.ޠާއިފް / މާލެ 21/1999 30-06-1999
އަލްއުސްތާޛާ ދީނާ ޙުސައިން މ.މާލިމީގެ / މާލެ 25/1999 28-06-1999
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ގޯރަންވިލާ / ސ. ހުޅުދޫ 05/2000 18-10-2000
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުރާދު މއ.ބްލޫގްރާސް / މާލެ 06/2000 29-10-2000
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަޠީފް ހ.ސީވީޑް / މާލެ 07/2000 29-10-2000
އަލްއުސްތާޛް މަޒްލާން ރަޝީދު ގ.ރަތްވިލާގެ / މާލެ 03/2001 26-02-2001
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސިރާޖް ފިފްޓީފްލާވަރ / އއ.އުކުޅަސް 01/2002 10-01-2002
އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް ހ.ރަތްކުންނާރުގެ 02/2002 09-05-2002
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަފީފް ގުލްބަހާރުގެ / ބ. ތުޅާދޫ 06/2002 09-05-2002
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު އަނބުގަސްދޮށުގެ / ހއ.ކެލާ 07/2002 09-05-2002
އަލްއުސްތާޛް ޙިސާން ޙުސައިން މ. ނޫހިރި / މާލެ 22/2002 31-10-2002
އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ މ.ގުލްޝަން / ކ.މާލެ 02/2003 20-02-2003
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު ފިނިވާގެ/ ގދ.ތިނަދޫ 07/2003 01-09-2003
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު މ.ކުޅިދޮށުގެ / މާލެ 08/2003 29-09-2003
އަލްއުސްތާޛް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު މ.ހިޔަމަ / މާލެ 09/2003 20-10-2003
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު ރަޝާދު މއ.ކެލާގެއާގެ / މާލެ 12/2003 18-11-2003
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ދަފްތަރު 2894 11/2004 13-05-2004
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ގ.ގޮފި / މާލެ 16/2004 13-05-2004
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުޅުމާލެ R14-06 24/2004 22-07-2004
އަލްއުސްތާޛް ޖައުފަރު ރަޝީދު ދަފްތަރު ނަންބަރު 7499 25/2004 22-07-2004
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޝަފީޤް ރީޙުއްޞަބާ / ޅ.ކުރެންދޫ 26/2004 22-07-2004
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ހ.ހިޔާކަން / މާލެ 33/2004 21-10-2004
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވ.ނަޖުހިޔާ 34/2004 21-10-2004
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު ދަފްތަރު 6249 37/2004 09-12-2004
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފިޒާން ގ.ލިއެނާ / މާލެ 09/2005 05-05-2005
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަފާޒް ވަޖީޙް މ. ހަޒާރުމާގެ / ކ. މާލެ 10/2005 05-05-2005
އަލްއުސްތާޛާ މުޙައްމަދު އަނިލް ސީނިޔާގެ / ސ. ފޭދޫ 15/2005 18-07-2005
އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ކަނީރުވިލާ / ގދ.ގައްދޫ 24/2005 14-11-2005
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފު އަލިދޯދި / ގދ. ތިނަދޫ 32/2005 14-11-2005
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝުޖާޢު ފަހަލަ / ޅ. ހިންނަވަރު 02/2006 24-04-2006
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާކިރު ހިނރުދުގަސްދޮށުގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށި 11/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ސިތާރާވާދީ / މ.މުލައް 15/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝާހް ބީޗްހައުސް / ގއ.ވިލިނގިލި 16/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާނާ ހ.ޝިފާނާވިލާ / ކ.މާލެ 25/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް އަޝްރަފް ރަޝީދު ދަފްތަރު 3875 30/2006 18-09-2006