ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސާވީ ދަފްތަރު ނަމްބަރު 5295 މާލެ 04/1990 06-08-1990
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު ގ.އަސްމަހި / ކ.މާލެ 03/1992 20-01-1992
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާފިޒް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 6270 07/1994 23-02-1994
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަމްޖަދު ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް 9 ސީ - 2 ސީ 10/1994 16-03-1994
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޙަމީދު މ. ބަނާރަސް 13/1994 18-06-1994
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ ދިވެތި / ގދ. ތިނަދޫ 06/1996 06-02-1996
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޤު ނިވައިދޮށުގެ / ސ.ހިތަދޫ 01/1998 22-02-1998
އަލްއުސްތާޛާ ޒޫނާ މުޙައްމަދު ނާރެސް / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 12/1999 03-05-1999
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝާފިޔާ މ.އަރީކާ / މާލެ 10/2000 29-11-2000
އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް ހ.ރަތްކުންނާރުގެ 02/2002 09-05-2002
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އާދަމް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 3087 / މާލެ 13/2002 17-06-2002
އަލްއުސްތާޛް އަބްދުﷲ ޙިލްމީ ހަލަވެލި / ގދ.ތިނަދޫ 15/2002 05-04-2006
އަލްއުސްތާޛާ ޖިހާދާ އަނީސް ބްލޫރޯސް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 16/2002 17-06-2002
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ހުޝާމް ޢަލީ ހ.އާޒާދެވާދީ / މާލެ 01/2003 20-02-2003
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙް ޓޯކިޔޯވިލާ / އދ. ދަނގެތި 03/2003 20-02-2003
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކަފަމާގެ / ރ.މާކުރަތު 05/2004 25-02-2004
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އިރުދޭމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 13/2004 13-05-2004
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރިފްނާ ލަޠީފް ވ.ސިނަމާލެ 4 (05-2) 15/2004 13-05-2004
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ގ.ގޮފި / މާލެ 16/2004 13-05-2004
އަލްއުސްތާޛާ ޝީނާ އަޙްމަދު ވ.ސަނާމަންޒިލް / މާލެ 22/2004 21-07-2004
އަލްއުސްތާޛާ މުޙައްމަދު އަނިލް ސީނިޔާގެ / ސ. ފޭދޫ 15/2005 18-07-2005
އަލްއުސްތާޛާ ޝީޒާ އަޙްމަދު ދަނޑިކޮށީގެ/ގދ.ފިޔޯރީ 25/2005 14-11-2005
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢުސާމަތު މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ / ކ. މާލެ 26/2005 14-11-2005
އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާ ވައިލެޓްގެ / ދ.ކުޑަހުވަދޫ 33/2005 14-11-2005
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ހިޔަލީގެ / ބ. އޭދަފުށި 04/2006 24-04-2006
އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު ނަޝީދީހިޔާ / އއ. ފެރިދޫ 09/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ފެޒްލީން މ.ތިލައައްސޭރި / މާލެ 10/2006 18.09.2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިޔާޒާ ރޯޒްމީޑް / ބ.ދަރަވަންދޫ 21/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ޝިބާނާ އިބްރާހީމް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 10863 22/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމް މާލެ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޙާއްސަ ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 8597 23/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝިއުނާ ބަހާރީގެ/ ގއ.މާމެންދޫ 35/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާ ސަނދުބަރަކާގެ / ނ. ވެލިދޫ 36/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޢާލިމް އެމެޒަން / ގއ. ދާންދޫ 39/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛް ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު ޒެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 47/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިޔުޝާ ހ.ނަސީމީ 48/2006 18-09-2006
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ ގ. ވަޑިނޮޅުގެ / މާލެ 14/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު މާލެ ދަފްތަރު 5514 15/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ތައުފީޤް ޑޭޒީމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ 18/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަބީލާ އިބްރާހީމް ނަޞީރު އުފަންތުނޑި / ސ.މަރަދޫފޭދޫ 19/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަސްމާ މ.މިލާވަރު / މާލެ 27/2007 17-07-2007
އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް ފިނިރޯޅިވާދީ / ސ. ފޭދޫ 04/2008 24-02-2008
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އިރުމަތީގެ / ތ.ވިލުފުށި 22/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް މަންޞޫރު އިބްރާހީމް އަސްރަފީގެ / ދިގުވާނޑު / ޏ.ފުވައްމުލައް 23/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޚައިރާތު / ހުޅުމާލެ 30/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް އަބޫބަކުރު ޖަވްހަރީ ފިނިވާގެ/ ނ.މަނަދޫ 38/2008 09-11-2008
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ރޯޒްމީޑު / ބ.ދަރަވަންދޫ 85/2008 18-12-2008
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަރީރު އެއްގަމުގެ / ސ.ހިތަދޫ 18/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަމީދު ނާޞިރު ބުލޫހެވަން / ގއ.ގެމަނަފުށި 32/2009 13-01-2009
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނާޝިދު އެވަރބްރައިޓް / ރ.އަލިފުށި 41/2009 15-01-2009
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން ބަސަރާ/ ތ.ވިލުފުށި 49/2009 31-12-2009