ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު މާތޮޑާ އަވަށް-ރޭއަލިވާގެ / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 50/2009 12-04-2009
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޣަނިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޣަނިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މއ.ލެއްގި / މާލެ 53/2009 12-04-2009
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު ގަލްގާސްގެ / ކ.ދިއްފުށި 54/2009 22-07-2009
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒީނިޔާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒީނިޔާ ފީރޯޒުގެ / ކ.ދިއްފުށި 56/2009 22-07-2009
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އުޝާމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އުޝާމް ވ. ވަސްމީރުފިޔަ / ކ. މާލެ 62/2009 22-07-2009
Toggle އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ/ ފ.ނިލަންދޫ 68/2009 15-11-2009
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު އިރުދޭމާގެ / ތ. ކިނބިދޫ 71/2009 18-11-2009
Toggle އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަސީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަސީމް ނޫރާނީއާގެ / ގދ.ވާދޫ 06/2010 03-03-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ވިނަރެސް / ވ.ފެލިދޫ 17/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަޙްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަޙްމަދު ބިއްދޮށުގެ / ފ.ނިލަންދޫ 20/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ގެލަ / ގދ.ތިނަދޫ 23/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު ބެލޫން / ސ.ފޭދޫ 24/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޒުމްރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޒުމްރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެޕީލައިފް / ހއ.ތަކަންދޫ 25/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަޢީދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަޢީދު ސީނާހައުސް/ ގދ.ގައްދޫ 26/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ އަޙްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ އަޙްމަދު ކެކުރިމާގެ / ލ.މާމެންދޫ 27/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ އަލޭރު / ކ.ތުލުސްދޫ 28/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ލިއުޝާ ޚާލިދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ލިއުޝާ ޚާލިދު ދިލްކްޝާގެ / އއ.ރަސްދޫ 30/2010 18-04-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް މޯނިންގްވިލާ / ފ.ބިލެތްދޫ 33/2010 24-05-2010
Toggle އަލްއުސްތާޛް ނިހާމް ޖައުފަރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް ނިހާމް ޖައުފަރު މ.ހޮޓާދޮށުގެ / މާލެ 06/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާތު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާތު ރީލްމަންޒިލް / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 08/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ރީޝާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ރީޝާ ހ.މުލަންމާވިލާ / މާލެ 12/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޝްތަރީގެ / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 13/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޞާފިޔަތު މޫސާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޞާފިޔަތު މޫސާ އާބާދުގެ / ގދ.ތިނަދޫ 14/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ނިއުމާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ނިއުމާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވ.ބަހާރު / މާލެ 15/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ހޫރުޝީދާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ހޫރުޝީދާ އަރިގަސްދޮށުގެ / ވ.ފުލިދޫ 16/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ އިބްރާހީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ އިބްރާހީމް ނިރޮޅު / ހއ.ހޯރަފުށި 17/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުނާނާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުނާނާ ހ.ވެލަސްފަރުގެ 18/2011 11-02-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާޢިޝަތު ޝަމްޢާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާޢިޝަތު ޝަމްޢާ ޝީޝާ.މާދަޑު / ޏ.ފުވައްމުލައް 21/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް މއ.ކަނޑުފެންނަގެ/ ކ.މާލެ 22/2011 11-05-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފް ދެރަހަ / ހއ.ކެލާ 24/2011 25-07-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު ނާރެސް / ގއ. ދެއްވަދޫ 25/2011 25-07-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޙަނާން ޙުސައިން ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޙަނާން ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަމްބަރު 312 28/2011 25-07-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝަރާހަތު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝަރާހަތު ހ. ކެލާމާވިލާ 31/2011 15-09-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދާ ސްނޯވިލާ / ށ.ކޮމަންޑޫ 32/2011 15-09-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޒިހުނާ ނަޞީރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޒިހުނާ ނަޞީރު މާދަޑު," ހަޒާރުމާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 33/2011 15-09-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލުއާ ޝަހީރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލުއާ ޝަހީރު މ.ޓޫރަކު ދެކުނު / މާލެ 35/2011 26-10-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝަފީޢާ ރިޟާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝަފީޢާ ރިޟާ ހ.ނޫކުރިކީލަ / މާލެ 38/2011 26-10-2011
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ރައުފާ ޙައިދަރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ރައުފާ ޙައިދަރު ރަތްވިލާގެ/ސ.ހުޅުދޫ 07/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝުޢާއު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝުޢާއު ބޮންތި / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 08/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އާޞިފާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އާޞިފާ މާފަހި/ޅ.ކުރެންދޫ 09/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ހަނީ / ޏ.ފުވައްމުލައް 10/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސަފީނާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސަފީނާ ޝާރާޒް / ލ.ފޮނަދޫ 11/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އަލަމާގެ / ބ.ކެންދޫ 12/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ރަޙްމާ މޫސާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ރަޙްމާ މޫސާ ގ.މިޒަމާން / މާލެ 14/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސާޖިދާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސާޖިދާ މާވިނަ / ޏ.ފުވައްމުލައް 17/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ތަޛްމީނާ މުނީރު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ތަޛްމީނާ މުނީރު ހަދުވަރީއައްސޭރި / ގއ.ދެއްވަދޫ 20/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޝިފާނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޝިފާނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އާހިޔާ / ބ.ކެންދޫ 21/2012 31-05-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް އިރުފުހޭގެ / ގދ.ތިނަދޫ 23/2012 18-07-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ ޓޯޓަލްގެ/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 24/2012 18-07-2012
Toggle އަލްއުސްތާޛާ ޠާހިރާ އިބްރާހީމް ( 1 )
އަލްއުސްތާޛާ ޠާހިރާ އިބްރާހީމް އުނިމާގެ / ހދ.ހަނިމާދޫ 25/2012 18-07-2012