ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އަފްޝާ ރޯޒީ / ކ.ތުލުސްދޫ 26/2012 18-07-2012
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޒަކަރިއްޔާ މުސްތަރީގެ / މ.މުލައް 27/2012 18-07-2012
އަލްއުސްތާޛާ ޝިނާޒާ މުޙައްމަދު ދީދީ ހެލެގެލި/ ގއ.ކޮނޑޭ 28/2012 18-07-2012
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޒްލިފާ ގުލާބީގެ / ރ. ރަސްގެތީމު 29/2012 18-07-2012
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ ފެންފިޔާޒުގެ/ ވ.ފެލިދޫ 30/2012 18-07-2012
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒާހިރު މުޝްތަރީގެ / ގއ.ދެއްވަދޫ 31/2012 18-07-2012
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޙުސައިން އަސުރުމާގެ/ ގދ.ތިނަދޫ 35/2012 18-07-2012
އަލްއުސްތާޛާ ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު ޤާސިމް މ. ޕެޓޯނީ / މާލެ 36/2012 18-07-2012
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފީނާޒް ހެޕީބަރޑް / ސ.ހުޅުދޫ 41/2012 01-11-2012
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހ.ހަކި / މާލެ 01/2013 13-02-2013
އަލްއުސްތާޛް އާޔަތުﷲ ޙުސައިން އާގެ / ގއ.ގެމަނަފުށި 02/2013 13-02-2013
އަލްއުސްތާޛާ މަޢާޝާ ލުތުފީ ސްނޯޕެލަސް / ސ.ހުޅުދޫ 03/2013 13-02-2013
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޛިހުނީ ބިއްލޫރިޖެހިގެ/ ގއ.ނިލަންދޫ 04/2013 13-02-2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު ލަކީސްޓަރ/ ހއ.މާރަންދޫ 06/2013 13-02-2013
އަލްއުސްތާޛް ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު ޕެޝާވަރު / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 07/2013 13-02-2013
އަލްއުސްތާޛް ޒާއިދު އަޙްމަދު ގ.އެރިއަދޫ / މާލެ 09/2013 13-02-2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ހައިލަމް އޯޝަންލީޑް / ސ. ހިތަދޫ 10/2013 13-02-2013
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހިކިފިނިފެންމާގެ / ހއ.ތުރާކުނު 12/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢާސިރު ހެޕީކޯނަރ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 14/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޝަފީޤު ދަފްތަރު 3837 / މާލެ 15/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު ދަފްތަރު 9175 16/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދަފްތަރު. ނަންބަރު 5154 / މާލެ 19/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޢާޞިރާ ހުމަށި / ޏ.ފުވައްމުލައް 22/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ ސަހުނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު މާލެ ދަފްތަރު 5628 23/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުނާ ޝަމީމް އަތިރީގެ / ގދ.ގައްދޫ 24/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން މ.ވެންކޫވަރ / މާލެ 25/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާ ހިޔާކޯނި / ލ.ކަލައިދޫ 26/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ނާރެސް/ރ.ހުޅުދުއްފާރު 27/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިންޝާއު ގ.ނޫރަންގެ/ ކ.މާލެ 30/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އިފާޝާ ހ.އަސްޔޫތު / މާލެ 31/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝަހާމާ ރޯޒްމީޑް / ގއ.ވިލިނގިލި 32/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޙްމަދު ދަފްތަރު 247 33/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛާ ސަލްވާ ޙަބީބު އަރުތަ / ގއ.ކޮލަމާފުށި 34/2013 09-05-2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަކުބަރު ސެވެންސްޓާރ / ލ.ގަން. ތުނޑި 35/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާޖިޙް ހުޅަނގުއައްސޭރި / ސ.މަރަދޫ 37/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް ބީޗްރެސްޓް / ލ.އިސްދޫ 38/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާޞިރު މުޝްތަރީގެ / ތ.ގުރައިދޫ 39/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ހަމްޒާ އަތިރީގެ / ފ. މަގޫދޫ 44/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ސަޢީދު ވެލިދޫގެ / ސ. ފޭދޫ 48/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިހާދު މއ.ގްރޭޕްހައުސް / މާލެ 50/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނިޢުމާ ރީޙުއްޞަބާ / ޅ.ކުރެންދޫ 55/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ އަސްމާ ޙަސަން ހިޔާފިނިގެ / ވ.ކެޔޮދޫ 56/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ހޮރިޒޯން," މިސްކިތްމަގު / ޏ.ފުވައްމުލައް 57/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޚަތުމާ އަޅިވިލާގެ / ލ.ފޮނަދޫ 59/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޞްފާ ޝާފިޢީ ހުޅުމާލެ ސަނދުރަ 1 ," ކ.މާލެ 62/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛް އަފްޒާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ބްލޫހައުސް / ހދ.ވައިކަރަދޫ 64/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރަފީޤާ ނެލިވަރު / ސ.މީދޫ 66/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަޒްނާ ނިރު / ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 68/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ހ.މެލްބަން / މާލެ 70/2013 08-07-2013
އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްޢާ ރަޝީދު ވ.ސިނަމާލެ 4 103 71/2013 08-07-2013