ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ލުވައިޒާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އާހިޔާ / ބ.ކެންދޫ 66/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ކުރި / ކ.ގުރައިދޫ 70/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ސުޢޫދު މއ.ބާބުލްޢަވާލީ 1 / މާލެ 71/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދު ކުރިކީލަގެ / ބ.ދަރަވަންދޫ 72/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛް ހަމްދޫން ރަޝީދު ފަޒާ / ށ.ފޯކައިދޫ 75/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛް މުޒައްމިލު ނާޞިރު ޔުނިކޯ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 76/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛް ފައިޞަލް އަޙްމަދު ސްނޯޑްރޮޕް / ސ.ހިތަދޫ 78/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ދޭލިޔާގެ / ރ.އަލިފުށި 82/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާން މުޙައްމަދު އަތަމާގެ / ގއ. ކޮނޑޭ 87/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް މެހްރާ / ރ.ފައިނު 88/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޑޭމްޒަން / ހދ.ހަނިމާދޫ 89/2014 19-06-2014
އަލްއުސްތާޛާ އާނިސާ ސަޢުދު ބަވަތި / ރ.އިންނަމާދޫ 90/2014 27-04-2014
އަލްއުސްތާޛާ އާސިޔާ އަޡީމާ ރޯޒްވިލާ / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 92/2014 27-08-2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު ގެދަރުގެ / ސ.ފޭދޫ 95/2014 04-11-2014
އަލްއުސްތާޛާ ނީޝާން ވަޙީދު އަވި / ބ.އޭދަފުށި 96/2014 04-11-2014
އަލްއުސްތާޛް ސިނާން ރަފީޢު ހ.ހެޕީވިލާ / މާލެ 97/2014 04-11-2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢާލިމް ޢަބްދުﷲ ރޭނިސް / ޏ.ފުވައްމުލައް 01/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢަފްރާ ޢުޘްމާން އާދަމް މ.ޖަވާހިރުގެ / މާލެ 02/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛް ސިނާން ޢަލީ ސަންޑަލްވުޑް / ގދ.ފިޔޯރީ 04/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛް ޙާމިދު އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ / ފ.ނިލަންދޫ 05/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢާދިލު ދަފްތަރު 8520 / މާލެ 06/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް ދަފްތަރު 535 / މާލެ 07/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ސިމާން ހުޅުމާލެ 10099," ކ.މާލެ 100/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ލޫޠު މުޙައްމަދު ހ.މޫންލައިޓްވެލީ / ކ.މާލެ 101/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ހިޝާމް ވަޖީހް ދަޑިމަގު. މާވައި / ޏ. ފުވައްމުލައް 105/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ގުލްހަޒާރުގެ / ފ.ނިލަންދޫ 106/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަޢީދާ ދެވެލި/ސ.ހުޅުދޫ 109/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ޔޫސުފް ލޫޠު ހ. ހަންޏާމީދޫގެ 112/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަނާން އަޙްމަދު ރަޝީދު މއ.ކަނެސްކާ / ކ.މާލެ 119/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛާ މުނާ އާޞިމް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 5059 / މާލެ 120/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ ޝީޒާ ފިތުރޯނުގެ / ސ.ފޭދޫ 121/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛް ޞަފްޢަތު ޙަބީބް ރީގަލް / ގދ.މަޑަވެލި 132/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒިދުނާ މުޙައްމަދު ރަފީޢު ރަތްވިލާގެ / ފ.ބިލެތްދޫ 133/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛް ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް ސިޔާމާމަންޒިލް / އއ. ފެރިދޫ 134/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޝާޠު ގ.މައްސާގުގެ / މާލެ 138/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛާ މުލްޙާ ޢަލީ ގޮފި / ޏ.ފުވައްމުލައް 139/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝުހައިލް މުޙައްމަދު މ.ފެންގަސް / ކ.މާލެ 14/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙައްސާން އަޙްމަދު އޯޝަންވޭވް / ހއ.ތަކަންދޫ 143/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިރުވީން މ. ލޭންޑް އޮފް ގާޑްން / މާލެ 145/2015 30-09-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް އޯކިޑް / ލ. ގަން 15/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދިލްބަހާރުގެ / ށ. ބިލަތްފަހި 16/2015 28-01-2015
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ހ.ވަލަންޖު / މާލެ 24/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަލީމް މ.ގުލްސަންޕާގެ / މާލެ 25/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ސަމާޢު އަޙްމަދު ނަޖީބު އަސޭގެ / ގދ.ތިނަދޫ 26/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޔާޟާ ލަކީޝޭޑް / ސ.މީދޫ 28/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ސާޖިދާ ޒާހިރު ހަސްތީ/ ސ.މަރަދޫ 30/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު މޯނިންގސަން / ފ.ނިލަންދޫ 31/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ސަބިޔާ ސިރާޖް ހެދޭކުރި / ހދ.ވައިކަރަދޫ 32/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ނުހާ ޢަބްދުﷲ މ.ތްރީފްރެންޑްސް / ކ.މާލެ 33/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝާނާ ވިޗިނޯ / ސ.މީދޫ 37/2015 11-06-2015