ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްވައްހާބު ޢަބްދުޤާދިރު އުދަރެސް / އއ.ރަސްދޫ 38/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޖޫނިއާ ޖަނަވަރީމާގެ / ހއ.އިހަވަންދޫ 41/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސާނީ ނަންރީތިމާގެ / އދ.މަހިބަދޫ 42/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާހް ތުނޑީގެ / ދ.ހުޅުދެލި 49/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙާމިދު ދޫރެސް / ހއ. ފިއްލަދޫ 52/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް މަޖީދު ޢަލީ މަތަރަސްމާގެ / ގއ.ދާންދޫ 54/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ މަޢުޞޫމާ ފާރޫޤު ކަށިމާގެ / ގއ.ދާންދޫ 55/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސާލިމް އާރު / ހއ. މާރަންދޫ 59/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ނަޝާޠު ޒަޢީމް ކޯރަލް / ގދ.ތިނަދޫ 62/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބީޗްހައުސް / ގއ.ވިލިނގިލި 63/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ މަޢުރޫފް ޖަނބުރޯލުމާގެ / ހއ.ވަށަފަރު 64/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާން އިވްނިންގއިންޕެރިސް / ށ.ފޯކައިދޫ 67/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝިހާމް ފެއާރީގާޑަން / ތުނޑި," ލ.ގަން 68/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރީޙާން ގާރޑްން ހައުސް / ތ. ތިމަރަފުށީ 71/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަމާޒު / މ.ދިއްގަރު 73/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޖާބިރު އެވަރލާސްޓް/ ގއ.ގެމަނަފުށި 79/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ ނެލްޝަންވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ 80/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ލުބާނަތު އިސްމާޢީލް ބަހާރީވިލާ / ގދ.ތިނަދޫ 85/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް ކާނޭޝަންމާގެ / އއ.އުކުޅަސް 87/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝީރީން އޯކިޑުއުފާ / ރ.މަޑުއްވަރި 90/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޒު އާހިޔާ / މ.ކޮޅުފުށި 91/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢާކިފާ ޢަބްދުﷲ މާތިލަ / ބ.ކުޑަރިކިލު 95/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ނީނަވާ / ބ.ހިތާދޫ 98/2015 11-06-2015
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިދު ލިލީމާގެ / ގދ. ވާދޫ 01/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ސީނާ / ށ. މަރޮށި 03/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަނީސް ނީސް / ބ. ތުޅާދޫ 04/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝިމްޔާޒާ ނަރުގިސްމާގެ / ސ. މަރަދޫ 05/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މިލްނާ ހަވޭލި / ނ. ކުޑަފަރި 06/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝިފްޛާ މުޙައްމަދު މ.ނަލަހިޔާވިލާ / މާލެ 07/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝަހުމީލާ މުޙައްމަދު އެދުރުގެ / ގއ. ނިލަންދޫ 09/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާހީ ނަސީމް ވ. ޒީނާބީޗް / މާލެ 12/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން އަދުހަމު ސަބުދެލިގެ / ހއ. ކެލާ 14/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ހޭޒްލީން / ފ. ފީއަލި 17/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛް ފައިޞަލް އާދަމް ދެތަނޑިމާގެ / ހދ. ފިނޭ 18/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޟާ ހ. ޢުމަރުފަރު / މާލެ 20/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އީމާން ލަޠީފް ވ. އަސްނި / މާލެ 22/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރިޟާ އިސްމާޢީލް ދަފްތަރު. ނަންބަރު 7172 / މާލެ 24/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޝާރިޢު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 840 / މާލެ 25/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1980 / މާލެ 26/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނާޒް މއ. ވިންޓަރ ޕެލަސް / މާލެ 29/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ވާފިރު ނޫރަންމާގެ / ގއ. ދާންދޫ 32/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މީޝާ ހ. ސެމޯއާ / މާލެ 34/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސުހާނާ މެލަން / ކ. މާފުށި 40/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝަފީޤާ ނަޢީމް ބީޗްސައިޑް / ފ. ނިލަންދޫ 41/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢާދިލް ޢަބްދުﷲ ގުމްރީގެ / ގއ. މާމެންދޫ 42/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން ހުޅުމާލެ. ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 01-ޖީ-62 / މާލެ 43/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސިމާޙް ތުނޑި.ނޫރާނީއާގެ / ލ. ގަން 46/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ މަންޒިލް / ޅ. ކުރެންދޫ 47/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢާޞިމާ ދޭލިޔާގެ / ލ. ގާދޫ 48/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޠަމީނާ މުޙައްމަދު އަމަން / ޅ. ނައިފަރު 49/2016 17-10-2016