ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު ހަވީރީނާޒް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 51/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މަންޝަމް ނަސީމް ޗާނދަނީވިލާ / ސ. މީދޫ 53/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާޝިފް އަޙްމަދު މ. އަރިމަތީގެ / މާލެ 59/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އަންސޫދާ ފުއާދު ކަދޮޅުމާގެ / ގއ. މާމެންދޫ 61/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ވަޙީދު ގޯލްޑަންޕާލް / ޅ. ކުރެންދޫ 63/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރީޝާ ޢަލީ ގ. އަލިޝާ / މާލެ 72/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އަފްރާޙް މޫސާ މާނިކަ / ޅ. ހިންނަވަރު 76/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އަނޫސާ މަލަކު / ފ. ނިލަންދޫ 81/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ޢުމަރު ގ. ކުޑަފަރުގެ / މާލެ 89/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6158 / މާލެ 94/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރުﷲ ޖަމީލު ނަލަމަލަ / ލ. މާވަށް 104/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙައްމާދު ޗާނދަނީގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ 111/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝައިމާ ޝަމީމް ހ. މެރިންވިއު / މާލެ 119/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ގ. ސާޔާ / މާލެ 124/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނަދާ އިބްރާހީމް ޒުހައިރު ސާޔާ / ސ. ހިތަދޫ 127/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝުކުރާނާ މުޙައްމަދު ގ. ހުވަފެނީއައްސޭރި / މާލެ 131/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ޝިމްނާ ޙަސަން ގްރީންސްޕޭސް / ސ. މަރަދޫފޭދޫ 132/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛު އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ އަލިވާގެ / ގއ. މާމެންދޫ 137/2016 17-10-2016
އަލްއުސްތާޛާ ނަސްރީނާ އަޙްމަދު ޖަވާހިރުމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ 43/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސާލިމް ވެނީލާހައުސް / ށ. މިލަންދޫ 51/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނަޞޫޙާ ނޫރާނީވިލާ / ރ. އަލިފުށި 67/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު މަޒުހާ ނީލަން / ޅ. ހިންނަވަރު 70/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަސީމް ޖެމްނީހައުސް/ގދ.ތިނަދޫ 95/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަނަފީ ޢަލީ މަޑުފެހިގެ/ސ.ހުޅުދޫ 104/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަރީޝާ ނަޖީބު ވ. ބުރެވި / މާލެ 110/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޝްފާ ސްޓަރ / ކ. މާފުށި 115/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޙަސްނާ ޙަބީބް ސޯސަންގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި 119/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ އިސްމާޢީލް އުނިމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ 122/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙަސަން ޕެއާރޒް / ހދ. ހަނިމާދޫ 134/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ސަފްރާޛު ސަމީނާމަންޒިލް / ހއ. އިހަވަންދޫ 139/2018 08-04-2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝާކިރާ މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު 3582 155/2018 08-04-2018