ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
ޚުޒައިމާ ތައުފީޤް ބީޗްވިލާ / ގއ. ވިލިނގިލި 127/2018
ޢާއިޝަތު ނިލްމާ އިރުދޭމާގެ / ރ. މާކުރަތު 128/2018
ޢާއިޝަތު އިބާދާ ހަނީމޫން / ގއ. ގެމަނަފުށި 129/2018
ޝިދާ ޙަސަން ކޮކޯގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 130/2018
އަޙްމަދު ސާމިރު ފެހިވިނަ / ބ. ހިތާދޫ 131/2018
މުޖާހު ރަޝީދު ސޫރަޖް / ށ. ބިލެތްފަހި 132/2018
އާމިނަތު ޝީޒާ އަޙްމަދު ގ. ޚަދީޖާމަންޒިލް / މާލެ 133/2018
މުޙައްމަދު ޙަސަން ޕެއާރޒް / ހދ. ހަނިމާދޫ 134/2018
ނަފްޙާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ހ. ލަކީކޯނަރ / މާލެ 135/2018
އަޙްމަދު ޤާސިމް ހިތިލާގެ / ހދ. ހަނިމާދޫ 136/2018
ކާމިލާ ޙުސައިން އައިރިސް / ރ. އަލިފުށި 137/2018
މަރްޔަމް ނަދުވާ މުޙައްމަދު މއ. މެޑަލިން / މާލެ 138/2018
މޫސާ ސަފްރާޛު ސަމީނާމަންޒިލް / ހއ. އިހަވަންދޫ 139/2018
ނަހުޝާ ރަޝީދު ދުބުހިމާގެ / ސ. ހިތަދޫ 140/2018
ޢާއިޝަތު ހަނާ ޙަބީބު ފިޔަނޫމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ 141/2018
ޢާއިޝަތު ޝިހާބު މުސްތަރީގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 142/2018
ޢާއިޝަތު ޝައްފާފް ހިމެރިމާގެ / ކ. ހިންމަފުށި 143/2018
އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ވީނަސް / ބ. މާޅޮސް 144/2018
މަޖުދު ރަޝީދު އޮޓާގޯ / ނ. މަނަދޫ 145/2018
ޝަބާނާ މުޙައްމަދު ފޮގެޓްމީނޮޓް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 146/2018
އަޙްމަދު މަޢުޞޫމު ހަވީރީމަންޒިލް / ލ. މާބައިދޫ 147/2018
އަޙްސަން ޙަމީދު މއ. އަސްޓްރަލްއާގެ / މާލެ 148/2018
ޢާއިޝަތު އިބްތިޚާލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މ. ކުޑަނެވިގެ / މާލެ 149/2018
ޒަޢާމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު ނަޝީދީހިޔާ / އއ. ފެރިދޫ 150/2018
އަޙްމަދު އިރުޝާދު ނޫރާނީގެ / އއ. ފެރިދޫ 151/2018
ޢަބްދުﷲ މަޢުރޫފް ފަލަކް / ރ. އަލިފުށި 152/2018
އަޙްމަދު ޝާކިރު މއ. ކަށިމާ / މާލެ 153/2018
ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ ލިލަކް / ލ. ކުނަހަންދޫ 154/2018
ޝާކިރާ މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު 3582 155/2018
ޢަލީ ސަމާޙް ހ. ތްރީކްލައިޓް / މާލެ 156/2018
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ޙަސަން މާކޯނި / ދ. ރިނބުދޫ 157/2018
އާމިނަތު ޖުމާނާ ދުންނިކަގެ / ކ. ދިއްފުށި 158/2018
ޙަސަން ޝަމާމް ކޮށިތެރޭގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 159/2018
ޢަބްދުﷲ ރަފީޢު ބިންހިމަގެ / ފ. ފީއަލި 160/2018
ޙުސައިން ސާމީ ޗާނދަނީގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ 161/2018
އިބްރާހީމް ޙާފިޒް ސީމާވިލާ / ސ. ފޭދޫ 162/2018
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޑްރީމް / ތ. ވޭމަންޑޫ 163/2018
މުޙައްމަދު ސާޖިދު މިރުސްމާއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 164/2018
އަޙްމަދު ރަޝީދު ބޯގަންވިލާ / ފ. ނިލަންދޫ 165/2018
މަލްދާ މާޖިދު މާޖެހިގެ / ސ. ހުޅުދޫ 166/2018
ޤަތީލަތު އާދަމް ކަސްތޫރިގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން 167/2018
ނަޒާޙަތު އަޙްމަދު ކަށިކުނބުރުވާދީ / ގދ. ތިނަދޫ 168/2018
ވިޝާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޕިންކްހައުސް/ ސ. ފޭދޫ 169/2018
ސައްޔާޙް ޚަލީލް ހިތިލާގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި 170/2018
މަރްޔަމް ރިޝްފާ ސީސަންގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި 171/2018
އަޙްމަދު ސަމީނު ފިނިވާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ 172/2018
އާމިނަތު ޢަފާ ކަލީ / ޅ. ހިންނަވަރު 173/2018
އަމާން މުޙައްމަދު ނަޖީބު ހަޒާރުމާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ 174/2018