ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
އަލްއުސްތާޛާ ޚުޒައިމާ ތައުފީޤް ބީޗްވިލާ / ގއ. ވިލިނގިލި 127/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ނިލްމާ އިރުދޭމާގެ / ރ. މާކުރަތު 128/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިބާދާ ހަނީމޫން / ގއ. ގެމަނަފުށި 129/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝިދާ ޙަސަން ކޮކޯގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 130/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސާމިރު ފެހިވިނަ / ބ. ހިތާދޫ 131/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޖާހު ރަޝީދު ސޫރަޖް / ށ. ބިލެތްފަހި 132/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝީޒާ އަޙްމަދު ގ. ޚަދީޖާމަންޒިލް / މާލެ 133/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙަސަން ޕެއާރޒް / ހދ. ހަނިމާދޫ 134/2018
އަލްއުސްތާޛާ ނަފްޙާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ހ. ލަކީކޯނަރ / މާލެ 135/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޤާސިމް ހިތިލާގެ / ހދ. ހަނިމާދޫ 136/2018
އަލްއުސްތާޛާ ކާމިލާ ޙުސައިން އައިރިސް / ރ. އަލިފުށި 137/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަދުވާ މުޙައްމަދު މއ. މެޑަލިން / މާލެ 138/2018
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ސަފްރާޛު ސަމީނާމަންޒިލް / ހއ. އިހަވަންދޫ 139/2018
އަލްއުސްތާޛާ ނަހުޝާ ރަޝީދު ދުބުހިމާގެ / ސ. ހިތަދޫ 140/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ހަނާ ޙަބީބު ފިޔަނޫމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ 141/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިހާބު މުސްތަރީގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 142/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާފް ހިމެރިމާގެ / ކ. ހިންމަފުށި 143/2018
އަލްއުސްތާޛް އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ވީނަސް / ބ. މާޅޮސް 144/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަޖުދު ރަޝީދު އޮޓާގޯ / ނ. މަނަދޫ 145/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝަބާނާ މުޙައްމަދު ފޮގެޓްމީނޮޓް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 146/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މަޢުޞޫމު ހަވީރީމަންޒިލް / ލ. މާބައިދޫ 147/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްސަން ޙަމީދު މއ. އަސްޓްރަލްއާގެ / މާލެ 148/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިބްތިޚާލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މ. ކުޑަނެވިގެ / މާލެ 149/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢާމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު ނަޝީދީހިޔާ / އއ. ފެރިދޫ 150/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އިރުޝާދު ނޫރާނީގެ / އއ. ފެރިދޫ 151/2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މަޢުރޫފް ފަލަކް / ރ. އަލިފުށި 152/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާކިރު މއ. ކަށިމާ / މާލެ 153/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ ލިލަކް / ލ. ކުނަހަންދޫ 154/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝާކިރާ މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު 3582 155/2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ސަމާޙް ހ. ތްރީކްލައިޓް / މާލެ 156/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ޙަސަން މާކޯނި / ދ. ރިނބުދޫ 157/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޖުމާނާ ދުންނިކަގެ / ކ. ދިއްފުށި 158/2018
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަމާމް ކޮށިތެރޭގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 159/2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ރަފީޢު ބިންހިމަގެ / ފ. ފީއަލި 160/2018
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސާމީ ޗާނދަނީގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ 161/2018
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޙާފިޒް ސީމާވިލާ / ސ. ފޭދޫ 162/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޑްރީމް / ތ. ވޭމަންޑޫ 163/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސާޖިދު މިރުސްމާއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 164/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު ބޯގަންވިލާ / ފ. ނިލަންދޫ 165/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަލްދާ މާޖިދު މާޖެހިގެ / ސ. ހުޅުދޫ 166/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޤަތީލަތު އާދަމް ކަސްތޫރިގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން 167/2018
އަލްއުސްތާޛާ ނަޒާޙަތު އަޙްމަދު ކަށިކުނބުރުވާދީ / ގދ. ތިނަދޫ 168/2018
އަލްއުސްތާޛާ ވިޝާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޕިންކްހައުސް/ ސ. ފޭދޫ 169/2018
އަލްއުސްތާޛް ސައްޔާޙް ޚަލީލް ހިތިލާގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި 170/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރިޝްފާ ސީސަންގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި 171/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސަމީނު ފިނިވާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ 172/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަފާ ކަލީ / ޅ. ހިންނަވަރު 173/2018
އަލްއުސްތާޛް އަމާން މުޙައްމަދު ނަޖީބު ހަޒާރުމާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ 174/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ތަސްލީމް މެނީލާ / ތ. ކަނޑޫދޫ 175/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އިރުފާން 1-2-07 ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 176/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝަމާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ދޫޑިގަން. ފަހީމާމަންޒިލް / ޏ. ފުވައްމުލައް 177/2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢައްޔާދު އަޙްމަދު ގ. ދިލްކަޝް / މާލެ 178/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޖަންނަތު ފެންފުށި / ސ. ހިތަދޫ 179/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝާމާ ނަޞީރު ދޫޑިގަން. ޝިޒޯކާ / ޏ. ފުވައްމުލައް 180/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޒީލް މ. ދަރަވަންދޫގޭއުތުރުގެ / ކ. މާލެ 181/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝިރާނު ޖަވާހިރުވާދީ / ލ. ފޮނަދޫ 182/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އަމީޒާ ރަބީޢީމަންޒިލް / ކ. ގުރައިދޫ 183/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރައުފާ އިބްރާހީމް މާކޯނި / ޅ. ކުރެންދޫ 184/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިމްތިޝާލް އިބްރާހީމް މއ. ނިކަގަސްދޮށުގެ / ކ. މާލެ 185/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލުބްނާ ރާފިޢު ނިރިލި / ކ. ދިއްފުށި 186/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒާފިރާ ފިނިހިޔާގެ / ތ. ވިލުފުށި 187/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސަނާ ގްރީންވިލާ / ބ. ކުޑަރިކިލު 188/2018
އަލްއުސްތާޛް މާޒިން ޙުސައިން އިބްރާހީމް އުދަރެސް / ރ. އިނގުރައިދޫ 189/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަނީފް ރަބީޢުގެ / ހއ. މުރައިދޫ 190/2018
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަމީލް މއ. މާވެޔޮ ވިލާ / ކ. މާލެ 191/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީން އަލިތަރި / ސ. މަރަދޫ 192/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފަރާސް ޝާކިރު ފުއްޓަރުގެ / ސ. ހިތަދޫ 193/2018
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިޒްނާ ކަށިކެޔޮމާގެ / ގދ. ގައްދޫ 194/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ނޫރަންގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 195/2018
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މުނައްވަރު ރަންދުނި / މ. ކޮޅުފުށި 196/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އަމާނީ ޒާހިރު ފައްސިޔަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި 197/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މިޞްބާޙު މ. އެއަރޑޯން / ކ. މާލެ 198/2018
އަލްއުސްތާޛް މާޒިޙު މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 0232 199/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނާޒްލީނު އޯކިޑްމާގެ / ރ. ފައިނު 200/2018
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ އަޙްމަދު ބަށިމާގެ / ފ. ފީއަލި 201/2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ކަސްތޫރިމާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު 202/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވިދާން ޝާކިރު ހ. ހުދުފިނިފެންމާގެ / ކ. މާލެ 203/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ މާލެގަން. ފެނާތުރު / ޏ. ފުވައްމުލައް 204/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިމާ ޢަލީ އަނބުމާގެ / ގއ. ދާންދޫ 205/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަޝްއާ ޢާދިލް ނަސްރުއްޞަބާ / ސ. ހިތަދޫ 206/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަހުނީމް ރުވާމުގެ / ގދ. ގައްދޫ 207/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒިދްނާ ހަތިފުށި / ހދ. ހަނިމާދޫ 208/2018
އަލްއުސްތާޛް ފަރުޙާން ޢަލީ އުޑުވިލާ / އއ. މަތިވެރި 209/2018
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަޝްއަތު ޝަނާން މ. އޯގަމް / ކ. މާލެ 210/2018
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޒަމީލް ޖަންބުމާގެ / ސ. ހިތަދޫ 211/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު ފެހިގެ / ގއ. މާމެންދޫ 212/2018
އަލްއުސްތާޛް ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މަތިމަރަދޫ. އިޔާސް / ލ. ގަން 213/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިހާމް ކުރިކީލަގެ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު 214/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޒުނައިނަތު ޢަބްދުﷲ މާދޫނި / ގދ. ތިނަދޫ 215/2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަކުރަމް ދުވެލި / ނ. ފޮއްދޫ 216/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝިފްޒާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގަސްދޮށުގެ / ގއ. ނިލަންދޫ 217/2018
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާޒީ / ލ. މާވަށް 218/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢައްފާނު ޝާފިޢީ ހުޅުމާލެ. ސަނދުރަ 1 / ހުޅުމާލެ 219/2018
އަލްއުސްތާޛާ ދުލްހާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ލީނާހިޔާ / ގއ. ގެމަނަފުށި 220/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ ޙުސައިން ފުނާޑު. އާފަހި / ޏ. ފުވައްމުލައް 221/2018
އަލްއުސްތާޛާ މިންހާ އިބްރާހީމް ލަންސިމޫގެ / ގއ. ދާންދޫ 222/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިޝާ ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 02-2-88 / ކ. މާލެ 223/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު މއ. އޮނިފަން / ކ. މާލެ 224/2018
އަލްއުސްތާޛާ ނަޝްމާ ވަޙީދު ވީނަސްގެ / ގދ. ތިނަދޫ 225/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަމާހާ އުދަރެސް / ލ. ދަނބިދޫ 226/2018