ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޖަމްޝީދާ ގްރީންލައިފް / ގއ. ދެއްވަދޫ 327/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޖަނާ ފާރޫޤް މ. ފުސްފަރާގުގެ / ކ. މާލެ 328/2018
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަކީބް ހުޅުމާލެ. ދޮޅަސް / ކ. މާލެ 329/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢަޒީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ރަންވެލި / ބ. އޭދަފުށި 330/2018
އަލްއުސްތާޛް ޞަބާޙް މުޙައްމަދު ވިނަރެސް / ކ. ކާށިދޫ 331/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވެސްޓްބީޗް / އއ. މަތިވެރި 332/2018
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިޢުމާ އެތުމާގެ / ގދ. ގައްދޫ 333/2018
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަރުދާ އޮނުތޫރި / ތ. ގުރައިދޫ 334/2018
އަލްއުސްތާޛާ މޫނިސާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ސަމަރ / ރ. ކިނޮޅަސް 335/2018
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ އަޙްމަދު ގޯލްޑަންސްޓާރ / ތ. ކަނޑޫދޫ 337/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝާނާ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-3-100 / ކ. މާލެ 338/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ޗަނބޭލީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 339/2018
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަޙްޝާ ޙަސަން ފްރެޝް / ގއ. ވިލިނގިލި 340/2018
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ވަޙީދު ދަފްތަރު. ނަންބަރު 2768 / ކ. މާލެ 341/2018
އަލްއުސްތާޛް ސަޒްމީ އަޙްމަދު ހ. ނީސް / ކ.މާލެ 342/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ނައިޓްރޯސް / މ. ރަތްމަންދޫ 343/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޢާޝިޔަތު ޝިއުނާ ގ. ދޫރެސްވިލާ / ކ.މާލެ 344/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަމީރު ހިތްވަރު / ރ. އިނގުރައިދޫ 345/2018
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޚަލީލް ސަލްސަބީލުގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 346/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޗަބޭލީގެ / ށ. ފޭދޫ 347/2018
އަލްއުސްތާޛް ޝާފީ އާދަމް އަތަމާގެ / ގދ. މަޑަވެލި 348/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަތީޤު އާހަނދުވަރު / ހއ. ދިއްދޫ 349/2018
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޒީރު ފުލޫނިޔާގެ / އއ. މާޅޮސް 350/2018
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަކީ މަތިމަރަދޫ. ރޯޝަންވިލާ / ލ. ގަން 351/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝިނާނު މއ. ފަތަގުގެއާގެ / ކ. މާލެ 352/2018
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފަޔާޒު އޯކަމް / ގދ. ތިނަދޫ 353/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޝިފްނާ ވަޙީދު އޯކަމް / ގދ. ތިނަދޫ 354/2018
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ރިޔާޟް ކަނީރުމާގެ / ނ. ޅޮހި 355/2018
އަލްއުސްތާޛާ ޛުލައިޚާ ދާއޫދު ގ. މާލޭހިޔާ 2 01-15 / ކ. މާލެ 356/2018
ޙައްވާ ނަޞީބާ ހ. ވަލަންޖު / މާލެ 01/2019
ހުޝާމް ޒާހިދު ޝާހިލް / ހއ. މާރަންދޫ 02/2019
އަމާނަތު އަޙްމަދު ޝަރީފު ސުހާނާވިލާ / ސ. ފޭދޫ 03/2019
ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ބަނަފްސާގެ / ގއ. ނިލަންދޫ 04/2019
މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަތްފުސްގެ / ހއ. ހޯރަފުށި 05/2019
އަޙްމަދު ޝައްފާން މުޙައްމަދު ހ. ލޭޑީބާރޑް / މާލެ 06/2019
ލުޖައިނާ މުޙައްމަދު މއ. ސެލްވިޔާ / މާލެ 07/2019
ހަޒްރަތު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުޅުމާލެ. 10095 / މާލެ 08/2019
މަރްޔަމް ހުދާ ދަފްތަރު. ނަމްބަރު ދރ 1125 / މާލެ 09/2019
އަޙްމަދު އިޔާދު ގ. ރަތްގައު / މާލެ 10/2019
މުޙައްމަދު ޞާމިދު ހަނދުވަރު / މ. ރަތްމަންދޫ 11/2019
މުޙައްމަދު ޙުސާމު އުދަރެސް / ށ. ފުނަދޫ 12/2019
ޒަރީނާ އިބްރާހީމް ގުލްފާމުގެ / ބ. ތުޅާދޫ 13/2019
ފާޠިމަތު ޝަމީމް އާފަތިސް / ގދ. ތިނަދޫ 14/2019
ޙައްވާ ޝާހިދާ އާތިލަ / ހއ. ދިއްދޫ 15/2019
އަޙްމަދު ޞިއްދީޤު ހ. ކަދޮޅުމާގެ / މާލެ 16/2019
ފަރުޙަތު ޙަބީބު ދޫރެސް / ބ. ކުޑަރިކިލު 17/2019
ޙުސައިން ފަރުހާދު ރަނައުރާމާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ 18/2019
ޢަބްދުﷲ މުޢީދު ޢާމިރު ހިޔާވަހި / ބ. ކެންދޫ 19/2019
އިސްމާޢީލް މުޝާން ޢަދުނާން މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ / މާލެ 20/2019
އިބްރާހީމް ޢާދިލް ވާދީ / ލ. މާބައިދޫ 21/2019
ޢާއިޝަތު އަޒޫރު ސަންޝައިން / ސ. ހުޅުދޫ 22/2019
އާމިނަތު ރިފްޤާ މ. ވައިޓްފިޝް / މާލެ 23/2019
އިބްރާހީމް ސާލިމު މުޙައްމަދު ހުޅުދޫގެ / ސ. ފޭދޫ 24/2019
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދިލްކުޝާގެ / ށ. ކޮމަންޑޫ 25/2019
ޙުސައިން ޝާފިޢު އުދަރެސް / ށ. ފޭދޫ 26/2019
ޢަބްދުﷲ ފިޔާޒު ފަރެސްޓަރ / ލ.މާވަށް 27/2019
އަޙްމަދު ނާޢިދު މުރިގު / ސ.މީދޫ 28/2019
ޢަލީ ރަޝީދު އެލީޒާ / ބ.އޭދަފުށި 29/2019
އިބްރާހީމް ނާޞިޙް ލަކީ، ޅ. ކުރެންދޫ 30/2019
ޝައިމާ އަޙްމަދު ހ. ޒޯނިޔާ / މާލެ 31/2019
ރައުފާ މޫސާ ފިނިހިޔާގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި 32/2019
ޢަބްދުﷲ މިފްޒާލް ދުވެލި / އއ. ތޮއްޑޫ 33/2019
މަރްޔަމް ސަޢީދު ފެހިވިނަ / ރ. މަޑުއްވަރި 34/2019
ޢަބްދުﷲ މަސާމް ކަންމަތީގެ / ތ. ތިމަރަފުށި 35/2019
ޝަމީޙާ ވަޙީދު ސަބާނާ / ރ. އަލިފުށި 36/2019
މުޙައްމަދު ޠާހާ އުފަންވެލި / ނ. ހޮޅުދޫ 37/2019
މަރްޔަމް ރިޝްފާ ނިއޯލައިން / ރ. އަލިފުށި 38/2019
އަޙްމަދު ނާޒިލް މުޙައްމަދު ހުވަނދުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު 39/2019
ޢިމްރާން އަޙްމަދު ޖަންބުމާގެ/ ގދ. ފިޔޯރީ 40/2019
ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް ޝީވީޑް / ކ. ގުރައިދޫ 41/2019
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޢީމް ސޯސަންމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ 42/2019
ފާޠިމަތު ޝަހުލާ އިރުމަތީގެ / އއ. ރަސްދޫ 43/2019
ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ހުޅުމާލެ. ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ1-1-އޭ / މާލެ 44/2019
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ގ. ފުލްމޫން / މާލެ 45/2019
ޣާނިމް ޙުސައިން ހަބަރުގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި 46/2019
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7326 / މާލެ 47/2019
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ބޮކަރުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ 48/2019
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ނާޒް / ހއ. މުރައިދޫ 49/2019
ޢަޒީފް ޢައްބާސް ތަޑިރަތްމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 50/2019
ޙާމިދާ އިދުރީސް ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 05-1-173 51/2019
ޢަބްދުއްސަލާމް ލުޠުފީ އާގަރާ / ގއ. ވިލިނގިލި 52/2019
އަޙްމަދު ޝަހީދު ވިލާޑިސޯސަން / ގއ. ވިލިނގިލި 53/2019
ނިޢުމާ ޙުސައިން ރޯޝަނީގެ / ބ. ހިތާދޫ 54/2019
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޔޫސުފް އަލިވާގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ 55/2019
މުޙައްމަދު ޙަސަން ގުލްޗަންޕާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި 56/2019
ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު ވީވަރު / ނ. މިލަދޫ 57/2019
މާޖިދާ ވަޙީދު ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8940 / މާލެ 58/2019
އާއިޝަތު ހިލްމާ ތަޑިރަތްމާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި 59/2019
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް އަޛާން ޕެލަސް / ޅ. ނައިފަރު 60/2019
ޢަބްދުލްމަތީނު ޢަބްދުލްކަރީމް ފިނިވާގެ / ލ. ފޮނަދޫ 61/2019
ޠާހިރާ ޢުމަރު ގޯބިލިމާގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 62/2019
ޢާއިޝަތު އައުލިޔާ މ. ދިރިކޯޅި / މާލެ 63/2019
ޢާއިޝަތު އަޖުފާން ވައިޖެހޭގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ 64/2019
ޖަރީރް މުޚްތާރު ފަހުމީ ހ. ސެންޓާލަމް / މާލެ 65/2019
ޖުމާނާ ރަޝީދު ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަމްބަރު ޑީ-2-2ސީ / މާލެ 66/2019
އަޙްމަދު ފަލާޙް މީނާޒް / ކ. ހުރާ 67/2019
ފާޠިމަތު ޖޫނީ ލަޠީފް މއ. ސެނެކާ / މާލެ 68/2019
ޞަފިއްޔާ ޢަލީ ފުނާޑު. މަންޒިލް / ޏ. ފުވައްމުލައް 69/2019
ނާޝިދާ މުނީރު މއ. ސައްކެޔޮގެ / މާލެ 70/2019
ފާޠިމަތު ރުޙަމާއު ވަޠަން / ޅ. ނައިފަރު 71/2019