ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ހޯދާ:
ނަން
ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދަ ނަންބަރު
އަލްއުސްތާޛް މަނާފް އިބްރާހީމް މުލަންމާގެ / ގއ.ދާންދޫ 02/2014
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަމީޒް ތުތިޔާގެ/ ލ.ފޮނަދޫ 03/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޔާސާ އަސުރުމާގެ / މ.ކޮޅުފުށި 04/2014
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޠާލިބު ދޮންދީދީމަންޒިލް / ސ. މީދޫ 05/2014
އަލްއުސްތާޛް ޠާހާ މުޙައްމަދު ކަޅިހާރުގެ / އދ.މާމިގިލި 06/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޝަޒީނާ ރިޔާޟް ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަމްބަރު 10361 (ޕިންކް ޕަރލް) 07/2014
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާޒިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ގ.ކެނެރީގެ 08/2014
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޒަޔާން ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް ވާރުގެ / ސ.ހުޅުދޫ 09/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ކަމާލް ފޮނިތޮށިގެ / ގއ.ދާންދޫ 10/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝޫޒީ ދަބުގަސްދޮށުގެ / ގއ.ވިލިނގިލި 11/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު ނަލަފިޔަ / ސ.ހިތަދޫ 12/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ސަނާ ފަހުމީ އަސްމާ / ސ.ހިތަދޫ 13/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝާނީ ސަނދުބަރަކާގެ / ހއ.ދިއްދޫ 14/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޔަޝްފާ ޙަސަން ތަރިވިދާގެ/ ސ.ހުޅުދޫ 15/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ހިޔާވަހި / ޅ.ހިންނަވަރު 16/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަމާޙު ނޫރާނީގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ 17/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ ރޯޒްލީން / ށ.މާއުނގޫދޫ 18/2014
އަލްއުސްތާޛާ ސިނާޔާ ޒަކަރިއްޔާ ބުސްތާނުގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 19/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޙަސްނާ މުޙައްމަދު ވާރޭވިލާ / ޅ.ނައިފަރު 20/2014
އަލްއުސްތާޛް ރުޝްދުﷲ އިބްރާހީމް ޖަވާހިރުމާގެ / ބ.މާޅޮސް 21/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ފާޠިން ނޫރާނީމާގެ / ބ. ކުޑަރިކިލު 22/2014
އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ސިރާޖު އުފާ / ލ.ގާދޫ 23/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ގުލްޒާރުގެ /އދ.މަހިބަދޫ 24/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އަފްޒާދާ ގަދަބިންފާޅަގެ / ސ.ހިތަދޫ 25/2014
އަލްއުސްތާޛާ އަޞްފާ ޒާހިރު ފައްސިޔަ / ގއ.ކޮލަމާފުށި 26/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިޝާ ތަރިވިދާގެ / އއ.ތޮއްޑޫ 27/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢުލްވީ ޝަހީރު މ. ޓޫރަކުދެކުނު / ކ. މާލެ 28/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ތައުފީޤު ގުލްޒާރުވާދީ / ގދ. ގައްދޫ 29/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްނަތު އަޙްމަދު ދޫޑިގަން. ސަންދަލީގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 30/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢިމާދު ޞާލިޙް އެވަރެސްޓް / ސ.ފޭދޫ 31/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޝަޙްރާ މޫސާ އުތުރުގެ/ އއ.ރަސްދޫ 32/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙުސައިން ދީދީ ސިތުރާ / ޏ.ފުވައްމުލައް 33/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢިނާ ރިވެލި / ޅ. ކުރެންދޫ 34/2014
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޠަލާލް ޕެރިސް / ށ.ކަނޑިތީމު 35/2014
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ އިސްމާޢީލް އިރަމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 36/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާރިފް ކިނާރާ / ޅ.ނައިފަރު 37/2014
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަފްވާން ބިލެތްމާގެ / ހދ.ކުރިނބީ 38/2014
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު މާތިލަ/ ޅ.ހިންނަވަރު 39/2014
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް އިޙްސާން އެށެވެލި / ސ.މަރަދޫ 40/2014
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު ޒެނިތު / ގދ. ތިނަދޫ 41/2014
އަލްއުސްތާޛް ޝަމީމް ފައިޞަލް އަޙްމަދު ދަފްތަރު 354 / މާލެ 42/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުޢާދު ޞާލިޙް މއ.މޭރީ / މާލެ 43/2014
އަލްއުސްތާޛާ އާސިޔާ ޙަސަން ސީސައިޑު / ލ.މާބައިދޫ 44/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢިޤްބާލް ޖަނަވަރީމާގެ / ށ.ފޯކައިދޫ 45/2014
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސާނިލާ ނިކޯސިއާ / ސ. ހިތަދޫ 46/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް ހަވާ / ށ. ނަރުދޫ 47/2014
އަލްއުސްތާޛް ލިމްޢާން މުޙައްމަދު ވަޑިގެ/ ގދ.ވާދޫ 48/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޔަޝްފާ ހީނާމާގެ/ރ.ހުޅުދުއްފާރު 49/2014
އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ތާނީފް ޝިރަން މ.ނާއިންފަރުގެ / ކ.މާލެ 50/2014
އަލްއުސްތާޛް ޝިފާޒު ޢަލީ ދުރަށްފެންނަގެ / ގއ.މާމެންދޫ 51/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނާޡިމާ ޒަމާނީގުލްޝަން / ލ.ދަނބިދޫ 52/2014
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޔަސަޢު ނަރުގިސްވިލާ / ތ. ތިމަރަފުށި 53/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ހެޕީހޯމް / ލ.މާމެންދޫ 54/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޤިބްތިއްޔާ ސަލީމް ޕޫލްވާދީ / ގއ. ކޮލަމާފުށި 55/2014
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން ހ.ކެތި / މާލެ 56/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢުބައިދުﷲ ޝަރީފް ދާރުއްސަލާމް / ހދ.ކުމުންދޫ 57/2004
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އިބްރާހީމް ވިލުދޮޅި/ ށ.ބިލެތްފަހި 58/2014
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަރީޖު ޓޯކީވިލާ / ހދ.ވައިކަރަދޫ 59/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް މުނާ ބޯގަންވިލާ / ސ. ފޭދޫ 60/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް ހެޕީޑްރީމް / ސ.ހުޅުދޫ 61/2014
އަލްއުސްތާޛް އިމްތިޔާޒް ޢަލީ އުތުރުގެ/ ލ.މާމެންދޫ 62/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފައިރޫޒާ ފަޒާ / ހއ. މާރަންދޫ 63/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަފީޡު އިބްރާހީމް އަތަމާވިލާ / ފ.ނިލަންދޫ 64/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް މައިނާވިލާ / ލ. ފޮނަދޫ 65/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ލުވައިޒާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އާހިޔާ / ބ.ކެންދޫ 66/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އިބްރާހީމް ބޯށިވަލުގެ/ ސ.ހިތަދޫ 67/2014
އަލްއުސްތާޛާ ރިފްޢާ ޙަސަން ޑޯލްފިން / ސ.މަރަދޫފޭދޫ 68/2014
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރިޟާ ހިތިގަސްދޮށުގެ / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 69/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ކުރި / ކ.ގުރައިދޫ 70/2014
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ސުޢޫދު މއ.ބާބުލްޢަވާލީ 1 / މާލެ 71/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދު ކުރިކީލަގެ / ބ.ދަރަވަންދޫ 72/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަމްލާ އިރުމަތީގެ / ރ.އުނގޫފާރު 73/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޙުމައިދާ ފެހިފަރުދާގެ / ތ. ވިލުފުށި 74/2014
އަލްއުސްތާޛް ހަމްދޫން ރަޝީދު ފަޒާ / ށ.ފޯކައިދޫ 75/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޒައްމިލު ނާޞިރު ޔުނިކޯ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 76/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނަސީރާ ނޫރީގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ 77/2014
އަލްއުސްތާޛް ފައިޞަލް އަޙްމަދު ސްނޯޑްރޮޕް / ސ.ހިތަދޫ 78/2014
އަލްއުސްތާޛް އަބްދުﷲ ޙާރިސް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 9336 79/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އިސްމާޢީލް އަތަމާގެ / ފ.ނިލަންދޫ 80/2014
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ރަޝީދު ޢަބްދުލްޣައްފާރު ނޫރުމަންޒިލް / ހއ.އުލިގަން 81/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ދޭލިޔާގެ / ރ.އަލިފުށި 82/2014
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީދީދީ ރޯސްހައުސް / ގދ.ފިޔޯރީ 83/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ރީޝާން އިބްރާހީމް އޯކިޑްމާގެ / ގއ.ވިލިނގިލި 84/2014
އަލްއުސްތާޛް ނިހާދު މުޙައްމަދު ނަންރީތިގެ / އއ. ރަސްދޫ 85/2014
އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު އިބްރާހީމް ގޯލްޑަންލައިޓް / ތ. ވިލުފުށި 86/2014
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާން މުޙައްމަދު އަތަމާގެ / ގއ. ކޮނޑޭ 87/2014
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް މެހްރާ / ރ.ފައިނު 88/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޑޭމްޒަން / ހދ.ހަނިމާދޫ 89/2014
އަލްއުސްތާޛާ އާނިސާ ސަޢުދު ބަވަތި / ރ.އިންނަމާދޫ 90/2014
އަލްއުސްތާޛާ ރާފިޢާ ޢާޤިޞާ އެންދެރިމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ 91/2014
އަލްއުސްތާޛާ އާސިޔާ އަޡީމާ ރޯޒްވިލާ / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 92/2014
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަވާދިން ޢަބްދުﷲ މ. އަރީކާ / މާލެ 93/2014
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝާޒުލީ މުޙައްމަދު މއ. ރިހިތަރި / މާލެ 94/2014
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު ގެދަރުގެ / ސ.ފޭދޫ 95/2014
އަލްއުސްތާޛާ ނީޝާން ވަޙީދު އަވި / ބ.އޭދަފުށި 96/2014
އަލްއުސްތާޛް ސިނާން ރަފީޢު ހ.ހެޕީވިލާ / މާލެ 97/2014
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ގ.ފުންފަޅު / މާލެ 98/2014
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޖުނައިނާ އަޙްމަދު މއ.ދަނބުފަށުވިގެ / މާލެ 99/2014
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢާލިމް ޢަބްދުﷲ ރޭނިސް / ޏ.ފުވައްމުލައް 01/2015
އަލްއުސްތާޛާ ޢަފްރާ ޢުޘްމާން އާދަމް މ.ޖަވާހިރުގެ / މާލެ 02/2015